Нормативні документи

 1. Статут ПВНЗ “Буковинський університет”
 2. Структура ПВНЗ “Буковинський університет”
 3. Положення про організацію освітнього процесу
 4. Місія та стратегічні цілі ПВНЗ “Буковинський університет”
 5. Концепція розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності до 2025 року
 6. Правила внутрішнього трудового розпорядку
 7. Положення про Фаховий коледж ПВНЗ “Буковинський університет”
 8. Положення про факультет ПВНЗ “Буковинський університет”
 9. Положення про кафедру ПВНЗ “Буковинський університет”
 10. Положення про екзаменаційну комісію у ПВНЗ “Буковинський університет”
 11. Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників ПВНЗ «Буковинський університет»
 12. Положення про гаранта освітньої програми у ПВНЗ «Буковинський університет»
 13. Положення про силабус навчальної дисципліни
 14. Положення про порядок та умови обрання здобувачами вищої освіти вибіркових освітніх компонентів (нова редакція)
 15. Положення про Вчену раду ПВНЗ «Буковинський університет»
 16. Наказ про застосування державної мови
 17. Порядок формування, ведення та зберігання особових справ здобувачів вищої освіти
 18. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ПВНЗ «Буковинський університет»
 19. Положення про центр забезпечення якості освіти
 20. Положення про студентське самоврядування
 21. Положення про академічну мобільність студентів
 22. Положення про профілактику та вирішення конфліктних ситуацій у ПВНЗ «Буковинський університет»
 23. Положення про студентські наукові гуртки (проблемні групи)
 24. Положення про навчання здобувачів освіти за індивідуальним графіком навчання
 25. Положення про забезпечення академічної доброчесності у ПВНЗ «Буковинський університет»
 26. Положення про Комісію з академічної доброчесності
 27. Положення про психологічну службу
 28. Положення про порядок нагородження та преміювання працівників ПВНЗ «Буковинський університет»
 29. Порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників ПВНЗ “Буковинський університет”
 30. Порядок визначення та ліквідації академічної різниці в ПВНЗ «Буковинський університет»
 31. Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
 32. Умови доступності для осіб з особливими освітніми потребами
 33. Зразки дипломів
 34. Річний звіт президента університету на загальних зборах колективу 2021
 35. Порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти
 36. Щорічний звіт про діяльність закладу освіти 2023 рік