Фаховий коледж Приватного вищого навчального закладу "Буковинський університет"

вул. Ч. Дарвіна, 2-А, м. Чернівці, 58002,
тел. (0372) 55 32 07, факс (0372) 51 08 98

моб. (095) 445 97 90,
е-mail: bukuniver@bukuniver.edu.ua

Фаховий коледж ПВНЗ "Буковинський університет" готує фахових молодших бакалаврів (молодших спеціалістів - до 2023 р.) для роботи в установах, організаціях та підприємствах різної форми власності, з одночасним отриманням повної загальної середньої освіти.

Фаховий молодший бакалавр – це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на рівні фахової передвищої освіти і присуджується у разі успішного виконання здобувачем освітньо-професійної програми.

На навчання до Фахового коледжу ПВНЗ «Буковинський університет» приймаються:

- особи, які здобули базову загальну середню освіту – для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною формою здобуття освіти одночасно із виконанням освітньої програми профільної середньої освіти професійного спрямування;

- особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню освіту, незалежно від здобутого профілю);

- особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника;

- особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра;

- особи, які здобули будь-який ступінь вищої освіти.

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітньо-професійний ступінь чи ступінь (рівень) вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

Основними ЗАВДАННЯМИ Фахового коледжу є:

- провадження освітньої діяльності, яка включає навчальний, виховний, дослідницько-пошуковий, культурний, методичний напрямки роботи;

- забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу і суспільство;

- формування соціально зрілої, творчої особистості; виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян;

- формування громадянської позиції; патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства;

- забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;

- забезпечення набуття студентами знань у певній галузі і підготовка їх до професійної діяльності.

Підготовка фахових молодших бакалаврів здійснюється за СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ (освітньо-професійними програмами):

Спеціальність:
081 "Право"

Галузь знань:
08 Право
Більше

Спеціальність:
122 "Комп'ютерні науки"

Галузь знань:
12 Інформаційні технології
Більше

Спеціальність:
071 "Облік і оподаткування"

Галузь знань:
07 Управління та адміністрування
Більше

Спеціальність:
072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок"

Галузь знань:
07 Управління та адміністрування
Більше
ПРАВО

Юридична освіта спрямована на підготовку фахового молодшого бакалавра з права, формування у нього правової культури, громадянської компетентності, розуміння та сприйняття понять рівності, справедливості, свободи, демократії, прав і свобод людини у суспільстві. Майбутні юристи мають широкий спектр можливостей працевлаштування на професійному ринку: починаючи з наукової та викладацької діяльності та закінчуючи роботою в державних органах, управліннях, відділах юстиції, в суді, в адвокатурі та нотаріаті.

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

Студенти здобувають якісні та необхідні знання, для подальшого розвитку в IT-індустрії. Навчаючись на цій широковідомій спеціальності, майбутні фахівці отримують надзвичайно необхідний та цінний досвід, завдяки якому в подальшому вони зможуть працювати в багатьох сферах діяльності, адже наразі IT-спеціалісти є найбільш затребуваними фахівцями своєї справи.

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Знання бухгалтерського обліку та податкової системи потрібні як керівникам державних підприємств так і приватним особам та підприємцям, які займаються чи мають відношення до обліково-економічної діяльності. Фахівці з обліку та оподаткування можуть займати посади в різноманітних організаціях чи підприємствах, у сфері малого та великого бізнесу.

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК

Дана спеціальність охоплює всі тонкощі управління фінансово-господарською діяльністю підприємств різних форм власності, роботи у страхових, фінансових та аудиторських фірмах, у Державній фіскальній службі України, Державній казначейській службі України, Державній аудиторській службі України.