Якість освіти

Результати моніторингу 2022

Ректорські контрольні зрізи 2022 р.

Щорічне оцінювання науково-педагогічних працівників ЗВО

Анкетування “Якість освітньої діяльності”

 

Результати моніторингу 2023

Результати опитування здобувачів освіти щодо якості освітньої діяльності

Результати опитування здобувачів освіти щодо матеріально-технічної бази та безпеки освітнього середовища

Результати опитування науково-педагогічних працівників щодо якості освітнього процесу

Результати опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 Облік і оподаткування (оцінка змісту та реалізації освітньо-професійної програми)

Результати опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 Облік і оподаткування (cоціально-психологічне середовище у закладі освіти)

Результати опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки (оцінка змісту та реалізації освітньо-професійної програми)

Результати опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки (cоціально-психологічне середовище у закладі освіти)

Наказ про склад працівників центру забезпечення якості освіти

Моніторинг якості освіти є дієвим інструментом управлінської діяльності університету.

З метою проведення моніторингових досліджень якості освіти в університеті розроблена структура організації та управління навчально-виховного процесу, визначені показники якості системи освіти, які враховуються при комплексному оцінюванні якості освіти і відображають:

– якість суб’єктів навчання (абітурієнтів, студентів та ін.);

– якість об’єкту, що надає освітянські послуги (ВНЗ, кадрів та ін.);

– якість організації навчально-виховного процесу;

– якість навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу.

Основними напрямами моніторингу освітньої, організаційної та навчально-методичної роботи в університеті є:

1. Реалізація державної політики у сфері вищої освіти, контроль за дотриманням кафедрами, факультетами університету законодавчих актів та нормативно-правових документів про вищу освіту.

2. Аналіз стану забезпеченості навчально-виховним процесом можливості здобуття студентами знань, умінь і навичок, професійних якостей, що мають бути сформовані в процесі навчання.

3. Вивчення та узагальнення стану організації навчальної та методичної роботи факультетів та кафедр університету.

4. Вивчення стану відповідності навчальних та робочих навчальних програм нормативних та спецдисциплін встановленим нормам.

5. Організація та проведення ректорських контрольних робіт на факультетах університету.

6. Підведення підсумків екзаменаційних сесій.

7. Аналіз анкетування «Викладач очима студентів»

8. Інформування студентів та викладачів про зміни в умовах та вимогах до навчально-виховного процесу та ін.

Результати моніторингу якості освіти обговорюються на засіданнях Вченої ради університету.