Студентське самоврядування

Студентський комітет Буковинського університету у своїй роботі керується:

Законом України «Про вищу освіту» (стаття 40);

Статутом Студентського комітету ПВНЗ «Буковинський університет».

Діяльність студентського комітету направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, орієнтованого на якісне навчання; розкриття творчого потенціалу, духовного і морального виховання студентів; зростання соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

Метою студентського комітету є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї справи.

Діяльність секторів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

Основні завдання студентського комітету:

- сприяти виявленню лідерів серед студентів, створення умов для реалізації їх організаторських здібностей, інтересів, можливостей;

- активізувати діяльність студентства щодо життя університету, сприяння їх участі в управлінні навчальним закладом і вирішенні питань студентського життя;

- сприяти організації і розвитку художніх колективів, клубів за інтересами, проведенню різноманітних заходів;

- вироблення в представників студентського самоврядування навичок управління і комунікації;

- забезпечення участі у самоврядуванні та житті університету студентів всіх вікових категорій;

- контролювати навчальну, трудову і виконавчу дисципліну студентів, оперативно реагувати на її порушення;

- через діяльність самоврядування сприяти формуванню у студентів активної громадянської та життєвої позиції, високої правової культури;

- координувати діяльність кураторів академічних груп, студентських активів;

- поширювати в навчальному закладі принципи демократії, особистої свободи та відповідальності кожного студента;

- сприяти взаємодії адміністрації університету, викладацького складу з студентством навчально-виховного закладу, можливості залучення до управління закладом формальних та неформальних студентських лідерів;

- заохочувати молоде покоління до здорового способу життя, запобігати з боку студентів правопорушень, вживання алкоголю, тютюнопаління.