Кафедра фінансів

Кафедра фінансів є випускною кафедрою, яка функціонує у складі факультету інформаційних технологій та економіки. Основний обсяг педагогічного навантаження виконують викладачі, що працюють на постійній основі.

Члени кафедри:

  • Маниліч М.І. –  к.е.н., професор;
  • Гончарук Я.М. – к.е.н, доцент;
  • Швабу Ю.І. – к.е.н., доцент.

Науково-педагогічний персонал кафедри фінансів працює над науково-дослідною роботою на тему: «Бюджетна безпека України в умовах фінансової глобалізації ». 

Науково-дослідна робота проводиться за такими напрямами та завданнями:

1. Обґрунтування фінансових важелів впливу держави на ціноутворення та захист прав споживачів у світі децентралізаційних реформ.

2. Характеристика безпеки країни в умовах глобалізації фінансових потоків і глобальних інтеграційних процесів.

3. Аналіз розвитку фінансового сектора в сучасних умовах глобалізації.

4. Обґрунтування основних ознак суперечливості глобалізації в економіці.

5. Визначення основних ризиків фінансової глобалізації.

Викладачами кафедри видано понад 270 наукових робіт, з них 6 навчальних посібників та підручників з Грифом МОН України.

Студенти кафедри беруть активну участь у наукових конференціях, їх практична підготовка здійснюється на діючих підприємствах та установах області.

Випускники кафедри фінансів є конкурентоспроможними на ринку праці, обіймають посади керівників та провідних фахівців на різних підприємствах та установах області.

Кафедра фінансів здійснює підготовку фахівців з дисципліни: Фінанси, Фінанси підприємств, Мікроекономіка, Гроші і кредит, Соціологія, Економіка підприємств, Податкова система, Навчальна практика, Казначейська справа, Страхування, Страхові послуги, Бюджетна система, Банківські операції, Регіональна економіка, Макроекономіка, Фінансовий менеджмент, Управління фінансовою санацією підприємства, Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва.

Підготовка здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні ( освітній ступінь доктор філософії ) зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Враховуючи потребу вищих навчальних закладів і наукових установ регіону у фахівцях вищої кваліфікації Буковинський університет отримав ліцензію на підготовку здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (освітній ступінь доктор філософії) зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

Для здобуття ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи (громадяни України, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах), які здобули вищу освіту на рівні магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Навчання на здобуття ступеня доктора філософії здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Вступники особисто подають заяву в паперовій формі до приймальної комісії, яка реєструється уповноваженою особою приймальної комісії. У заяві вступники вказують: спеціальність, кафедру, факультет та іноземну мову, яку будуть складати при вступі в аспірантуру.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник на здобуття ступеня доктора філософії додає:
– копію документа, що посвідчує особу;
– копію військового квитка або приписного свідоцтва;
– копію диплома магістра/спеціаліста про закінчення вищого навчального закладу з додатками до диплома із зазначенням здобутої спеціальності;
– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

Додатковий перелік документів, обов’язковий для подання на здобуття ступеня доктора філософії під час подання заяви в паперовій формі:
– особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, у якій вступник працює;
– список опублікованих наукових праць або науковий текст (доповідь з обраної здобувачем спеціальності);
– копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (рівень В2-С2 (за наявності).

До вступних іспитів допускаються здобувачі, які у визначений термін подали всі необхідні документи.

Приймальна комісія приймає рішення про допуск (або не допуск) вступників до вступних випробувань на основі поданих здобувачем документів.

Вступні іспити на здобуття ступеня доктора філософії приймають предметні комісії з кожної спеціальності у кількості 3-5 осіб, склад яких визначається наказом керівника університету. У ці комісії входять доктори філософії, доктори наук та передбачувані наукові керівники. До предметних комісій з іноземної мови включаються викладачі університету як з науковим ступенем, так і без нього.

Прийом в університет на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня доктора філософії здійснюється за результатами наступних вступних випробувань:

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів з спеціальності та іноземної мови, а також результати інших форм вступних випробувань (іспитів, співбесід, презентацій дослідницьких пропозицій чи досягнень), якщо вони передбачені Правилами прийому.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Відповідно до Правил прийому особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.