Кафедра обліку і фінансів

Рошко Наталія Борисівна

Завідувач кафедри, доцент, кандидат економічних наук

Детальніше
Євдокименко Валерій Кирилович

Професор, доктор економічних наук

Детальніше
Маниліч Михайло Іванович

Професор, кандидат економічних наук

Детальніше
Штерма Тетяна Василівна

кандидат економічних наук, доцент

Детальніше
Гончарук Яна Миколаївна

Кандидат економічних наук, доцент

Детальніше
Крищенко Кирило Євгенович

Кандидат економічних наук

Детальніше
Кускова Валентина Григорівна

Cтарший викладач

Детальніше
Швабу Юліяна Іллівна

Кандидат економічних наук, доцент

Детальніше
Стахова Наталія Петрівна

Кандидат економічних наук, доцент

Детальніше
Попель Лілія Анатоліївна

Викладач
(за сумісництвом)

Детальніше
Скуляк Валентина Михайлівна

Кандидат економічних наук
(за сумісництвом)

Детальніше
Звірід Наталія Василівна

Кандидат економічних наук
(за сумісництвом)

Детальніше

Підготовка фахівців з бухгалтерського є одним з найперших напрямків діяльності Буковинського університету. На даний час кафедра обліку і фінансів є однією з випускаючих кафедр факультету інформаційних технологій та економіки, яка здійснює підготовку студентів на денній та заочній формах навчання за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на таких рівнях вищої освіти, що передбачають присудження відповідного ступеня вищої освіти: фаховий молодший бакалавр, бакалавр, магістр.

Науково-дослідна робота на кафедрі ведеться за темою «Облік, контроль та аналіз: перспективи розвитку».

Основною метою діяльності кафедри була і залишається якісна підготовка і випуск фахівців з обліку і фінансів.

Наукова діяльність науково-педагогічного колективу кафедри спрямована на подальший розвиток фундаментальних пошукових і прикладних досліджень з питань бухгалтерського обліку і фінансів.

Склад кафедри обліку і фінансів:

 • Завідувач кафедри – Рошко Наталія Борисівна – к.е.н;
 • Заступник завідувача кафедри – Крищенко Кирило Євгенович – к.е.н.;
 • професор Євдокименко Валерій Кирилович – д.е.н., професор;
 • Маниліч Михайло Іванович –  к.е.н., професор;
 • доцент Штерма Тетяна Василівна – к.е.н., доцент;
 • Гончарук Яна Миколаївна – к.е.н, доцент;
 • старший викладач кафедри – Кускова Валентина Григорівна;
 • кандидат економічних наук, доцент – Стахова Наталія Петрівна;
 • Швабу Ю.І. – к.е.н., доцент.
 • доцент  Биндю Віта Анатоліївна (сумісник) – к.е.н.
 • доцент  Скуляк Валентина Михайлівна (сумісник) – к.е.н.
 • викладач Попель Лілія Анатоліївна (сумісник)
 • викладач Звірід Наталія Василівна (сумісник) – к.е.н.

Викладачами кафедри опубліковано понад 200 наукових робіт, т.ч. монографії, підручники, навчальні посібники на навчально-методичні матеріали.

Викладачі кафедри постійно удосконалюють зміст та методику викладання дисциплін з фахової підготовки, працюють над розробкою та виданням сучасного навчально-методичного забезпечення.

Навчальний процес на кафедрі будується шляхом поднання традиційних і новітніх методів навчання, максимально наближених до реальних умов роботи підприємств, установ, в результаті чого студенти одержуєть кваліфікацію для виконання обов’язків головного бухгалтера, бухгалтера всіх рангів, інспектора-податківця, фінансового працівника та ін.

Кафедра забезпечує підготовку студентів з наступних дисциплін: Бухгалтерський облік, Звітність підприємств, Облік і звітність підприємств, Облік і звітність в управлінні підприємством, Статистика, Облік і звітність в комерційних банках, Облік і звітність в бюджетних установах, Інформаційні системи і технології в обліку, Технологія формування собівартості продукції, Судово-бухгалтерська експертиза, Методи і моделі прийняття рішень в аналізі і аудиті, Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства, Організація бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.

Рошко Наталія Борисівна – завідувач кафедри обліку і фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта Вища

У 2008 р. – Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет», економічний факультет, спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація – магістр з обліку і аудиту.

Особисті якості – цілеспрямована, наполеглива щодо вирішення поставлених завдань відповідальна, комунікабельна, працьовита, порядна, пунктуальна, творча людина; хороший організатор та керівник, притаманні оригінальне мислення, висока культура, вимогливість і принциповість.

Професійний досвід роботи

З 01.09.2007 – Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет».

Функціональні обов’язки – викладання дисциплін «Фінансовий облік», «Навчальна практика», «Управлінський облік», «Економічний аналіз» «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» «Звітність підприємств» «Актуальні проблеми обліку в банках» та інші;
• куратор групи;
• публікації статей та участь у міжнародних конференціях;
• проведення наукових та методичних семінарів;
• діяльність в екзаменаційній комісії.

Досягнення
• високий рейтинг при оцінюванні діяльності студентами ВУЗу та коледжу;
• навчання в аспірантурі Київського національного університеті імені Тараса Шевченка;
• захист дисертації та тему : «Облік і аналіз туристичної діяльності (на прикладі Карпатського регіону України)» – кандидат економічних наук – 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) 2015 рік.

Посади, які займала за період роботи: лаборант, викладач, голова циклової комісії, відповідальний секретар приймальної комісії, доцент, завідувач кафедри.

Атестована – вища категорія (підтверджена в 2021 р.)

Наукові інтереси – управлінський облік та його ведення вітчизняними підприємствами.

Керівництво проблемною групою в університеті – ” Актуальні проблеми обліку, оподаткування та звітності”.

×

Євдокименко Валерій Кирилович – професор, доктор економічних наук

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Лауреат Міжнародного відкритого рейтингу популярності та якості “Золота фортуна”.

У 1961 р. закінчив з відзнакою Львівський лісотехнічний інститут; у 1976 р. – з відзнакою Академію суспільних наук.

У 1976 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Ефективність об’єднань в промисловості та шляхи її підвищення”; у 1997 р. – докторську дисертацію на тему: “Регіональна політика розвитку туризму. Методологія формування, механізм реалізації”. Професор.

В  той час Євдокименком В.К. були розв’язані наступні проблеми: розроблено цілісну теоретичну концепцію формування регіональної політики розвитку в контексті структурної перебудови територіальних господарських систем; обґрунтовано концептуальну модель формування регіонального ринку рекреаційно-туристичних послуг; розроблено науково обґрунтовані принципи синхронізації рекреаційно-туристичної політики з методами та темпами здійснення ринкових реформ; розроблено методичні основи дослідження і регулювання розвитку соціальної інфраструктури як важливого фактора розвитку економіки; обґрунтовано концептуальні схеми організаційно-економічного механізму управління даними процесами та визначено  шляхи інтеграції регіонального ринку  у світовий ринок; поглиблено теорію формування і функціонування спеціальних економічних зон; запропоновано алгоритми механізмів адаптації регіонального управління до викликів глобальних постіндустріальних трансформацій та регіональних важелів становлення інноваційно-інвестиційної моделі економічного розвитку. Результати досліджень знайшли застосування при розробці Закону України “Про туризм”; проекту Державної програми соціально-економічного розвитку Карпатського регіону / Постанова КМ України від 24 травня 1993 року, № 368); Програми розвитку туризму в Україні до 2005 року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 р. №702. Запропонований автором новий оригінальний підхід до формування інвестиційного клімату знайшов схвалення / лист Мінекономіки України від 01.10.1997 р. № 15-63/395).

Накові пошуки і публікації В. К.  Євдокименка останніх років присвячені проблемам якості облікового процесу як чинників удосконалення системи бухгалтерського обліку в сучасних умовах та модифікації бухгалтерського обліку в умовах інституційних змін.

Автор і співавтор 20 монографій і книг та 200 статей;  підготував 15 кандидатів економічних наук.

1.

Interregional integration in Ukraine

друк

Dialogue between peoples and culture. East European cross border actors in the dialogue : Cross border Euro Conference, 10–12 May 2012. – Lasi (Romania), 2012. – P. 191–206. – ISBN 978-606-575-205-4

16

Valeriy Yevdokymenko, Igor Yaskal

2.

Вплив облікових факторів на фінансові результати корпоративних підприємств: розкриття інформації та усунення ризиків

друк

Теорія і практика раціонального використання ресурсного потенціалу країни : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, проведеної на базі Буковинського державного фінансово-економічного університету (м. Чернівці) 15–16 листопада 2012 р. – Тернопіль : Крок, 2012. – С. 99–103. – ISBN 978-617-692-088-5

5

Євдокименко В.К.

3.

Фінансова безпека як функціональна складова економічної безпеки підприємств ЖКГ

друк

[Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2013. – № 5. Режим доступу до журналу: www.economy.nayka.com.ua

4

Євдокименко В.К., Гуцул Я.В.

4.

Облікове забезпечення фактів господарського життя з невизначеними наслідками в контексті інституційних перетворень

друк

Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки : [зб. наук. пр.]. – Чернівці : БДФЕУ, 2013. – Випуск 1 (24). –

С. 313–326.

13

Євдокименко В.К.,

Маценко Л.Ф.

5.

Особливості управління відтворенням соціально-економічних процесів регіону в сучасних умовах : монографія

друк

Чернівці : Технодрук, 2013. – 270 с. – ISBN 978-617-7096-09-1

270

6.

New methods of soft computing in regional development strategy formation

друк

MEST Journal / ed. ?ekerevac Zoran. – Belgrade : MESTE, 07 15, 2014. – 2 : Vol. 2. – Рp. 274–284.

10

Vyklyuk Yaroslav

7.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку операцій, обумовлених фактами господарського життя з невизначеними наслідками (проект)

друк

Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки : [зб. наук. пр.]. – Чернівці : БДФЕУ, 2014. – Вип. 26. –

С. 473–490.

17

Маценко Л.Ф., Кузь В.І.

8.

New methods of soft computing in regional development strategy  formation

друк

Апріорність політичної, правової та соціально – економічної свободи і компетенції – як стратегія розвитку громадського суспільства: Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково – практичної конференції (присвячено 15-й річниці заснування Філії), 24 березня 2014 року. (За загальною редакцією Поляк О.В., к.н.д.у.) Чернівецька філія ПрАТ «ВНЗ» МАУП» – Чернівці: МП «Марія», 2014. – 237с.: іл. – Бібліогр. в кінці статей.

66 – 80

Виклюк Я.І.

9.

Modeling of recreation and tourist attractions development using soft computing methods // – pp.

друк

International Journal of Business Quantitative Economics and Applied Management Research. – Vol. 1. – Issue 7.

December 2014

11-25

Vyklyuk Y., Yevdokymenko V., Yaskal I.

10.

The proportions and rates of economic activities as a factor of gross value added maximization in transition economy

друк

Scientific Annals of Economics and Business. – 2016. – Vol. 63, Issue 1.- S.47-64

S.47-64

Vyklyuk Y., Yevdokymenko V., Yaskal I.

11.

Якість облікової інформації та організації облікового процесу як чинники удосконалення системи бухгалтерського обліку в сучасних умовах

друк

Збірник наукових праць. Економічні науки. Випуск 12. ПВНЗ “Буковинський університет”. – Чернівці: Книги-XXI, 2016.

С.37-48

Євдокименко В.К., Кузь В.І.

12.

Ментально-силогічні та інформаційно-комунікативні тренування як інституційні чинники прориву в соціально-економічному розвитку  України та її регіонів

друк

Збірник наукових наукових праць. Економічні науки. – Чернівці: Книги-ХХІ, – 2017.

С.5-13

Маниліч М.І., Євдокименко В.К.

13.

Модифікація бухгалтерського обліку в умовах інституційних змін

друк

Збірник наукових наукових праць. Економічні науки. – Чернівці: Книги-ХХІ, – 2017.

С.22-32

Євдокименко В.К., Кузь В.І.

×

Маниліч Михайло Іванович – професор, кандидат економічних наук

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: професор

×

Штерма Тетяна Василівна – кандидат економічних наук, доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень: Інформаційний простір економіки та управління країн і регіонів в умовах суперечливих цивілізаційних змін;
Управління стратегічним розвитком трудового потенціалу в умовах інтеграції України до ЄС.

E-mail: sht.tatjana@gmail.com

 

Наукові дослідження, педагогічний досвід та інновації:

Штерма Тетяна Василівна розпочала свою трудову діяльність в 1992 році вчителем початкових класів загальноосвітньої школи після закінчення Чернівецького педагогічного училища.

З 2002 року – методист заочної форми навчання Чернівецького фінансово-юридичного інституту, Буковинського інституту, який у 2006 році отримав статус університету.

11 листопада 2011 року – присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук.

25 січня 2013 року – присвоєно вчене звання «доцент».

З 2013 року – завідувач кафедри економіки та підприємництва.

З 2018 року – декан факультету інформаційних технологій та економіки.

Штерма Тетяна Василівна плідно займається науковою діяльністю. Її наукові дослідження, спрямовані на розробку методологічних положень та практичних рекомендацій щодо удосконалення управління стратегічним розвитком трудового потенціалу країни та впровадження новітніх управлінських моделей і технологій на підприємствах та у освітню діяльність.

Є автором публікацій навчально-методичного характеру, є учасником міжнародних науково-практичних конференцій, організатор науково-практичних семінарів. ЇЇ активна наукова діяльність поєднується з викладацькою роботою та керівництвом наукових робіт магістрів та здобувачів доктора філософії. Забезпечує читання навчальних дисциплін у магістратурі та аспірантурі.

Є засновником та керівником студентського гуртка «Науковий простір».

Під її керівництвом на базі університету проводяться міжнародні та регіональні науково-практичні конференції, семінари, круглі столи з стейкхолдерами, що дозволяє забезпечити студентам знання, уміння та практичні навички у галузі комп’ютерних наук, обліку, фінансів; бути підготовленими до успішної практичної, науково-дослідної та науково-педагогічної діяльності.

Тетяна Василівна систематично проходить підвищення кваліфікації як за кордоном так і в Україні. Є дійсним членом ГО «Українське науково-освітнє ІТ-товариство».

Здійснювала організаційну роботу серед викладачів та студентів з благодійної діяльності.

Неодноразово нагороджувалась подяками та почесними грамотами:

-Грамота Головного управління освіти і науки ЧОДА (2010);
-Почесна грамота Чернівецької обласної ради (2012);
-Подяка Чернівецького міського голови (2015);
-Подяка Міністерства освіти і науки України (2020);
-Грамота Міністерства освіти і науки України (2022);
-Почесна Грамота Чернівецької ОВА (2023).

Профіль ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7623-3738

Профіль в Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57476409500

×

Гончарук Яна Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Фінанси і кредит » (диплом спеціаліста із відзнакою).

Дисертацію захистила 13.10.2008 р. у спеціалізованій вченій раді Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Кандидат економічних наук з 28 квітня 2009 року.

Вчене звання доцента кафедри фінансів присвоєно рішенням атестаційної колегії від 26.10.2012 р.

Кандидатська дисертація:  у 2008 році захистила дисертацію  у спеціалізованій вченій раді Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна на тему: Фінансово-кредитне забезпечення агропромислового комплексу регіону та основні напрямки підвищення його ефективності.

 

Статті:

1.Гончарук Я.М. Принципи та форми фінансової підтримки розвитку підприємств агропромислового комплексу // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торгівельно-економічного університету: Випуск ІV. Економічні науки.- Чернівці: АНТ Лтд, 2003.-С.282-293.

2.Гончарук Я.М. Пріоритетні напрямки фінансування агропромислового комплексу Чернівецької області // Вісник Тернопільської академії народного господарства , 2004.-№4.-С.35-40.

3.Гончарук Я.М. Засоби кредитування агропромислового виробництва Чернівецької області // Економіка АПК.- 2005.-№1.-С.78-81.

4.Гончарук Я.М. Зміст та ресурси кредитного забезпечення АПК // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торгівельно-економічного університету: Випуск ІІ. Економічні науки.- Чернівці: АНТ Лтд, 2005.-С.204-215.

5.Мармуль Л.О., Благодатний А.В., Гончарук Я.М. Методологічні та методичні основи дослідження ефективності фінансових ресурсів підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Випуск 202: Т.ІІІ.- Дніпропетровськ:ДНУ,2005.-С.712-719. (Гончарук Я.М. визначила зміст фінансової ефективності виробництва).

6.Гончарук Я.М. Особливості структури та спеціалізації АПК Чернівецької області // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Випуск 206: Т.IV.- Дніпропетровськ: ДНУ,2005.-С.1126-1132.

7.Гончарук Я.М. Регіональні аспекти інноваційної діяльності промислових  підприємств // Вісник Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Ринок цінних паперів України.- №11-12. – 2011. – с. 15-32.  (фахове видання)

8.Гончарук Я.М. Методологія визначення фінансового потенціалу регіону / Я.М. Гончарук, І.І. Жук // Вісник Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Ринок цінних паперів України . – №3-4. – 2012. – с. 9-16. (фахове видання)

9.Гончарук Я.М. Проблематика фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування / Я.М. Гончарук, О.І. Кушлак // Економічний аналіз : зб. наук. праць.- випуск 10, ч.2.-Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2012.-с. 103-107. (фахове видання)

10.Гончарук Я.М. Шляхи активізації інноваційної діяльності  АПК України // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного  торговельно-економічного університету: Випуск ІІ (46). Економічні науки.-Чернівці: АНТ Лтд, 2012.-        с. 85-95.(фахове видання)

11.Гончарук Я.М. Біотехнології  як основа інноваційного розвитку АПК  України // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету: Випуск І (22). Економічні науки – Чернівці, 2012.-с. (фахове видання).

12.Регіональний розвиток в сучасних умовах: Фінансове забезпечення інноваційної діяльності  // Колективна монографія за ред. к.е.н., доц. Штерми Т.В., к.е.н., доц. Гончарук Я.М. /.- Чернівці: Книги-ХХІ, 2013.

13.Гончарук Я.М. Напрямки удосконалення фінансового забезпечення інноваційного розвитку АПК / Я.М. Гончарук, О.І. Кушлак //  Збірник наукових праць. Економічні науки : Випуск 10 – Чернівці, 2014.

14.Гончарук Я.М. Кластеризація в АПК як ефективний інструмент інноваційного регіонального розвитку / Я.М. Гончарук // Збірник наукових праць. Економічні науки : Випуск 10 – Чернівці, 2014 .

15.GoncharukY. Аctivation of investment activity agricultural enterprises in market conditions in Ukraine / YGoncharuk //MEST Journal Management
Education Science & Society Technology, 
Vol.2 Iss.1 Yr.2014
.

 

Матеріали наукових конференцій:

1.Гончарук Я.М. Форми фінансової підтримки розвитку підприємств агропромислового комплексу // Динаміка наукових досліджень ‘2003: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції.-Т.20. Економіка.- Дніпропетровськ:  Наука і освіта, 2003.-С.46-47.

2.Гончарук Я.М. Моделювання ставки податку // Наука та інновації -‘2005: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.- Т.4. Сільське господарство.- Дніпропетровськ: Наука і освіта,2005.-С.6-8.

3.Гончарук Я.М. Механізм підвищення ефективності фінансової підтримки підприємств АПК // Динаміка наукових досліджень ‘2005: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції.- Т.8.Фінансові відносини.-Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005.-С.11-15.

4.Гончарук Я.М. Пільгове кредитування сільськогосподарських підприємств Чернівецької області // Проблеми входження України в глобальні економічні структури: стратегічні пріоритети: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і молодих вчених.- Випуск 4.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2006.-С.177-179.

5.Гончарук Я.М. Джерела формування інвестицій агропро­мислового комплексу // Відтворення господарського комплексу регіону: методологія, механізми, інструментарій: Матеріали Міжна­родної науково-практичної конференції.-Т.2.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2007.-С.163-165.

6.Гончарук Я.М. Проблеми державної фінансової підтримки біотехнологій в Україні // Дев’ята Міжнародна науково-практична  конференція молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» Тези. Тернопіль .-2012.-с. 137-138. 

7.GoncharukY Management of financial streams agrarian enterprises of region // International Scientific Conference„MANAGEMENT 2014″BelgradeSERBIA.

8.Гончарук Я.М. Проблеми реструктуризації фінансової системи України // Я.М. Гончарук, О. М. Тимченко /Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП -2013): Матеріали Міжна­родної науково-практичної конференції.- Чернівці: Книги-ХХІ, 2013.-С.163-165.

9.Гончарук Я.М. Формування фінансового потенціалу розвитку регіону // Я.М. Гончарук , І.Г. Караван / Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП -2013): Матеріали Міжна­родної науково-практичної конференції.- Чернівці: Книги-ХХІ, 2013.-С.160-161.

10.Гончарук Я.М. Проблеми логістики АПК // Я.М. Гончарук , М.В. Пилипчик / Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП -2014): Матеріали Міжна­родної науково-практичної конференції.- Чернівці: Книги-ХХІ, 2014.

11.Гончарук Я.М. Теоретичний аналіз кризового менеджменту як частини паблік рілейшенз // Я.М. Гончарук , М.А. Непийвода / Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП -2014): Матеріали Міжна­родної науково-практичної конференції.- Чернівці: Книги-ХХІ, 2014.

12.Гончарук Я.М.   Субвенції з державного бюджету як одне з основних джерел допомоги соціально незахищеним верствам населення // Я.М. Гончарук , О.А. Степанов / Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП -2014): Матеріали Міжна­родної науково-практичної конференції.- Чернівці: Книги-ХХІ, 2014.

 

Навчально-методичні посібники:

1.Галушка Є.О., Казначейська справа: Підручник, 2-е  видання: доповнене та перероблене/ Є.О. Галушка, О.В. Охрімовський, Я.М. Гончарук // Львів: «Магнолія – 2006», 2011. – 362 с.

2.Гончарук Я.М. Програма та методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з фінансів / Чернівці: Рута,2012.-27с.

Гончарук Я.М. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни «фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» / Чернівці: Рута,2012.-27с.

×

Крищенко Кирило Євгенович – викладач, кандидат економічних наук

Науковий ступінь: кандидат економічних наук (2013р.)

Освіта: вища, 1992р., Київський інститут народного господарства, спеціальність – фінанси і кредит, кваліфікація – економіст;
2005р., Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність – державне управління, кваліфікація – магістр державного управління

Володіння мовами: українською – вільно, англійською – читає та перекладає зі словником

Нагороди, почесні звання: Заслужений економіст України (Указ Президента України від 08.11.2004 №1376)

×

Кускова Валентина Григорівна – cтарший викладач кафедри обліку і фінансів

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії.

Освіта: вища, (ОКР “спеціаліст”, Чернівецький Національний університет ім. Ю. Федьковича, 1986 р., спеціальність “Економіка праці”).

Тема наукового дослідження: Організаційно-економічні важелі особистісно-професійного становлення конкурентоспроможних трудових ресурсів регіону.

Загальний стаж педагогічної діяльності: понад 25 років.

 

Досвід роботи:

1982 – 1986 рр. – Чернівецьке обласне управління харчової промисловості на посаді економіста відділу організації праці та заробітної плати.

1988 – 1995 рр. – Чернівецька обласна бухгалтерська школа Міністерства статистики України на посаді викладача економіки, організації та планування.

1995 – 1997 рр. – Чернівецький приватний технікум аудиту і правознавства на посаді методиста.

1998 – 2002 рр. – мале приватне підприємство «Мавікс» на посаді головного економіста.

З січня 2007 року – ПВНЗ «Буковинський університет» на посаді старшого викладача.

 

Науково – педагогічна діяльність:

Викладає наступні навчальні дисципліни:

Економіка підприємства

Економічна теорія

Економіка праці та соціально-трудові відносини

Регіональна економіка

Макроекономіка

Маркетинг

Охорона праці

Соціологія

 

Викладач Кускова Валентина Григорівна відзначається професійною майстерністю, ґрунтовними фаховими знаннями, методичними здібностями. Значну увагу приділяє підвищенню рівня педагогічної майстерності, якості навчально-виховного процесу.  У практичній роботі застосовує сучасні інноваційні освітні технології, різні типи викладання навчальних матеріалів, широко використовує інтерактивні засоби та методи проведення занять. Для підвищення ефективності засвоєння здобутих студентами знань, викладачем розроблено лекції-презентації по кожній  навчальній дисципліні.  Заняття будуються на диференційованому підході до знань, умінь, навичок і здібностей студентів.

Кускова В.Г. бере активну участь у науково-методичній роботі кафедри та університету, розробляє навчально-методичні комплекси дисциплін, які викладає, приймає участь у міжвузівських та міжнародних наукових конференціях, друкується у фахових збірниках та зарубіжних виданнях, видає навчально-методичну літературу. Добросовісно ставиться до своїх посадових обов’язків, поєднує педагогічну діяльність із громадською роботою. Користується повагою та авторитетом серед колег та студентів.

×

Швабу Юліяна Іллівна – кандидат економічних наук, доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

Статті:

Стаття у колективній монографії

1. Прокопенко Н. С. Оптимізація регулювання соціально-економічного розвитку податковими заходами / Н. С. Прокопенко,  Ю. І. Швабу// Аспекти соціально-економічного розвитку транзитивної економіки : монографія -Умань, 2011.  – Ч. 2. – 278 с. Особистий внесок автора: визначення факторів впливу на розвиток виробництва через податкові механізми (0,09 друк. арк.).

Статті у наукових фахових виданнях

2.Швабу Ю. І. Особливості обліку прямих матеріальних витрат на м’ясопереробних підприємствах в умовах реформування бухгалтерського обліку / Ю. І. Швабу // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2006. – № 14. – С. 369-372. (0,42 друк. арк.).

3.Швабу Ю. І. Методи формування виробничих витрат підприємств м’ясної галузі /Ю. І. Швабу // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2007. – № 15. – С. 381-384. (0,38 друк. арк.).

4.Черничук Л. В. Вплив собівартості продукції на регулювання ціни   товару   м’ясопереробними    підприємствами    Чернівецької області  /

Л. В. Черничук, Ю. І. Швабу // Актуальні проблеми розвитку регіону : наук. збірн. – 2007. – Вип. ІІІ.  – Т. 1. –  С. 288- 295. Особистий внесок автора полягає у пропозиціях стосовно удосконалення визначення порядку віднесення витрат на собівартість продукції (0,40 друк. арк.).

     5. Швабу Ю. І. Вплив виробничих витрат на підвищення якості мясної продукції підприємств Чернівецької області / Ю. І. Швабу //Збірник наукових праць. Серія: Економічні науки. – 2008. – Вип. 4  – С. 200-207. (0,52 друк. арк.).

     6. Прокопенко Н. С. Вплив податкових механізмів на економіку аграрного сектора / Н. С. Прокопенко,  Ю. І. Швабу //Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування – 2010. – № 6 (435). – С. 144-151.  Особистий внесок автора : проведено  оцінку ефективності регулювання економіки податковими механізмами (0,31 друк. арк.).

     7.  Швабу Ю. І. Модель податкового планування з метою активізації економічних процесів в Україні / Ю. І. Швабу // АгроСвіт – 2011. – № 20 – С. 58-62. (0,42 друк. арк.).

     8. Швабу Ю. І. Систематизація податкового планування надходжень податку на прибуток підприємств [Електронний ресурс] / Ю. І. Швабу // Ефективна економіка. – 2011. – № 9. – Режим доступу до журн.:  www. economy. nayka. com. ua (0,41 друк. арк.).

     9. Швабу Ю. І. Домінанти податкового планування [Електронний ресурс] / Ю. І. Швабу // Проблеми системного підходу в економіці. – 2011. – № 4. – Режим доступу до журн. :   http: // www. Nbuv.gov. ua / e – journals / PSPE / index. html/ (0,40 друк. арк.).

     10. Швабу Ю. І. Методичні підходи до податкового прогнозування / Ю. І. Швабу //Формування ринкових відносин в Україні – 2011. – № 10 (125) – С. 79-82. (0,37 друк. арк.).

Публікації в інших виданнях

11. Швабу Ю. І. Система управління накладними витратами підприємств м’ясопереробної галузі:  матеріали міжнар.наук.-практич.конф. [«Відтворення господарського комплексу регіону: методологія, механізми, інструментарій»],  (Чернівці, 22-23 лютого 2007 р.) / Ю. І. Швабу. – Чернівці: [Чернівці: Книги – ХХІ], 2007. –  С.379-381.  (0,22 друк. арк.).

Матеріали наукових конференцій

12. Швабу Ю. І. Theoretical aspects of taxation in state regulation system: матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф.[«Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку»],  (Київ, 18 березня 2011 р.) / Ю.І. Швабу. – К.: вид-во ПВНЗ «Європейський університет», 2011. –  С. 114-115.  (0,21 друк. арк.).

13. Швабу Ю. І. Сутність податкового регулювання зайнятості сільського населення: матеріали VII між нар. наук.-практ. конф. [«Науковий простір Європи – 2011»],  (Пшемисль, Польша 07-15 квітня  2011 р.) / Ю.І. Швабу. – Пшемисль :  вид-во Sp. z. o. o. «Nayka і stydia», 2011. – С.86-88.  (0,19 друк. арк.).

14. Швабу Ю. І. Концептуальні підходи до бюджетно-податкового регулювання зайнятості сільського населення : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. [«Стратегії стійкого розвитку економіки»],  (Київ, 27 квітня 2011 р.) /Ю. І. Гріненко. – К.: вид-во ПВНЗ «Європейський університет» , 2011. –  С.61-62.  (0,18 друк. арк.).

15. Прокопенко Н. С. Суспільні потреби і податки : матеріали V міжнародної науково-практичної конференції [«Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»],  (Умань, 19-20 травня  2011 р.) /Н. С. Прокопенко, Ю. І. Швабу. – Умань: вид-во «Сочінський» , 2011. – Ч. 2. – С.81-82. Особистий внесок автора: означення функції впливу податків на матеріальне виробництво (0,08 друк. арк.).

Монографія:

1. Швабу Ю.І. Податкове планування в Україні: монографія / Ю.І. Швабу, Н.С. Прокопенко. – Львів: Ліга – Прес, 2013, – 186 с.

Статті у фахових виданнях:

1) Швабу Ю.І. Організація податкового контролю в Україні / Ю.І. Швабу // Збірник наукових праць. Економічні науки – Чернівці: Книги – ХХІ, 2013.

2) Швабу Ю.І. Взаємодія бухгалтерського і податкового обліку // Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку: матеріали  міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів – Чернівці, 2014.

3) Швабу Ю.І. Аналіз місцевих податків і зборів Чернівецької області / Ю.І. Швабу. (подано до друку).

4) Швабу Ю.І. Аналіз податкових надходжень Чернівецької області / Швабу Ю.І. (подано до друку).

Методичні роботи:

1. Методичні вказівки щодо виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів економічних спеціальностей.

        2. Опорний конспект з навчальної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» для студентів спеціальності «Облік і аудит».

×

Стахова Наталія Петрівна – Кандидат економічних наук, доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

У 2005 році закінчила Чернівецький національний університет і отримала диплом за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію магістр економіки (диплом РН № 27854218).

У 2006 році зарахована в аспірантуру з відривом від виробництва в ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”.

З 10.11.2011 року – кандидат економічних наук. Дисертацію захистила 16 березня 2011 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.239.01 в Державній установі “Інститут економіки та прогнозування НАН України” (диплом ДК № 000148).

У 2013 році присвоєно вчене звання доцента.

Кандидатська дисертація за темою: «Управління оборотним капіталом в економіці України».

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

1. Луців Н.П. (Стахова Н.П.) Основні завдання та інформаційне забезпечення аналізу оборотного капіталу / Н.П. Луців // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Вип. 368–369: Економіка. – Чернівці : Рута, 2008. – С. 227–230.

2. Луців Н.П. (Стахова Н.П.) Стратегія формування оборотного капіталу підприємств / Н.П. Луців // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Вип. 232 : в 5 т. – Т. II. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – С. 310–316.

3. Луців Н.П. (Стахова Н.П.) Теоретичні основи формування оборотного капіталу підприємств / Н.П. Луців // Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины. Актуальные проблемы реформирования экономики в регионе : сб. науч. тр. / Институт экономики промышленносты. – Донецк, 2007. – С. 98–103.

4. Луців Н.П. (Стахова Н.П.) Проблеми регулювання банкрутства підприємств в Україні та напрями його вдосконалення / Н.П. Луців // Науковий вісник Буковинської фінансової академії. – Чернівці, 2006. – Вип. 7: Економічні науки. – С. 389–393.

5. Луців Н.П. (Стахова Н.П.) Реструктуризація підприємств меблевої промисловості Чернівецької області як основа оновлення і розвитку галузі на Буковині / Н.П. Луців // Науковий вісник Буковинської фінансової академії. – Чернівці, 2005. – Вип. 6: Економічні науки. – С. 291–295.

6. Стахова Н.П. Податок на додану вартість як складова оборотного капіталу в господарському обороті підприємств та державному бюджеті / Н.П. Стахова // Трансформація змісту функцій управління економікою в умовах інформглобалізації : матер. міжвуз. наук.-практ. конф. – Чернівці, 2010. – С. 158–164.

7. Стахова Н.П. Аналіз кредитних ресурсів національної економіки / Н.П. Стахова // Інтелектуальний потенціал молоді в науці та практиці (Ч. 2) : матер. Всеукраїн. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 28 травня 2009 р., м. Хмельницький. – Хмельницький : УЕП, 2009. – С. 37–41.

8. Стахова Н.П. Аналіз стану заборгованості підприємств України за 2004–2007 роки / Н.П. Стахова // Функціонування єврорегіонів в умовах трансформації економіки : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 7–8 травня 2009 р., м. Чернівці. – Чернівці, 2009. – С. 259–262.

9. Луців Н.П. (Стахова Н.П.) Управління оборотними засобами підприємства / Н.П. Луців // Регіональний аспект трансформаційних процесів в економіці : зб. тез доповідей Міжнар. наук. – практ. конф. молодих вчених та студентів., 6-7 березня 2008 р., м. Чернівці. – Чернівці : БДФА, 2008. – С. 46–48.

10. Луців Н.П. (Стахова Н.П.) Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства / Н.П. Луців // Матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. [“Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю”]. 16-18 квітня 2008 р., м. Черкаси. – Черкаси : ЧДТУ, 2008. – С. 53–55.

11. Луців Н.П. (Стахова Н.П.) Методичні питання нормування оборотних коштів / Н.П. Луців // матер. Всеукраїн. наук.-практ. конф. молодих вчених [“Управління інноваційним розвитком підприємств України в умовах світових інтеграційних процесів”].9-10 листопада 2007 р.- Дніпропетровськ. – Т. 6. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2007. – С. 58–59.

12. Луців Н.П. (Стахова Н.П.) Основні капітальні вкладення в Чернівецькій області / Н.П. Луців // Матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф. [“Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю”]. 11–13 квіт. 2007 р., м. Черкаси. – Черкаси : ЧДТУ, 2007. – С. 258–261.

13. Стахова Н.П. Ефективність управління оборотним капіталом в економіці України/ Н.П. Стахова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)/ За ред.. М.Ф. Кропивка.-Мелітополь:Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс»,2012.-№2(18), том 6.-С.254-263.

14. Стахова Н.П. Теоретичні засади дослідження оборотного капіталу/ Н.П. Стахова // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2012. – Вип. III.(47).Економічні науки. – С.31-39.

15. Стахова Н.П. Підходи та шляхи оптимізації до управління оборотним капіталом/ Н.П. Стахова // Вісник Хмельницького національного університету. – Економічна серія. № 3, Т.3.-2012 р.-С.121-125.

16. Стахова Н.П. Роль оборотного капіталу в процесі інтенсифікації виробництва/ Н.П. Стахова// Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент»:збірник наукових праць. Луцький національний університет.-Випуск 9 (34). Частина 2.-Луцьк, 2012.- С.489-498.

17. Стахова Н.П. Особливості управління оборотним капіталом в сучасних умовах господарювання / Н.П. Стахова// Збірник матеріалів Міжнародної наук.-практ. Конф. (22-23 листопад 2012 р., м. Київ).-К.:КНЕУ, 2012.- 531, [5] с.-(До 20- річчя факультету міжнародної економіки і менеджменту).- С.235-238.

18. Стахова Н.П. Управління оборотним капіталом в економіці України. Монографія / Л.В. Шинкарук, Н.П. Стахова. Чернівці: Чернівецький натц. ун-т, 2011.-168 с.

19. Стахова Н.П.Управління оборотним капіталом суб’єктів господарювання. «Регіональний розвиток в сучасних умовах» Колективна монографія.// За ред. Штерми Т.В.,Гончарук Я.М.- м. Чернівці, 2012 р. – С.93-111.

20. Стахова Н.П. Структура оборотних активів та їх вплив на розвиток національної економіки. Звіт про науково-дослідну роботу «Світогосподарська диспропорційність та політика економічного зростання в Україні» / Н.П. Стахова/ Національна академія наук України Державна установа « Інститут економіки та прогнозування НАН України» (ДУ ІЕП НАНУ)/ м. Київ, 2011 р.- С.92-102.

21. Стахова Н.П. Маниліч М.І. Становлення інноваційного менеджменту в Україні. «Складові регіонального розвитку національного господарства» Монографія.// Наукова ред. М.І. Маниліч,

В.Ф. Столяров, Я.І. Виклюк. ПВНЗ Буковинський університет. – п.1.5., Том-1.,м.Чернівці.-2014 р.- 156 с.

22. Стахова Н.П. Кейс-технології у професійному навчанні /Н.П. Стахова // Участь в IV- ій педагогічній конференції на тему «Педагогічні інновації: ідеї, проекти, досвід роботи», 31 січня 2017 р., м. Чернівці.

23. Стахова Н.П. Вплив взаємодії фіскальної складової на структуру оборотного капіталу /Н.П. Стахова/ Збірник наукових праць. Економічні науки. Випуск 14., м. Чернівці – 2017 р.

24. Стахова Н.П. Вплив ПДВ на стан оборотного капіталу підприємств реального сектора економіки / Н.П. Стахова/ Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 1(51)., м. Ужгород.- 2018 р.

25. Н. П. Стахова, Л. Д. Водянка. Причини смертності в Україні // Релігія та соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – # 3-4.- 280 с.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ 

1. Стахова Н.П. Політекономія. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт. – Чернівці, 2012. – 18 с.

2. Стахова Н.П. Практикум з дисципліни «Економіка підприємства» для самостійної та індивідуальної роботи студентів денної форми навчання. – Чернівці, 2012. – 82 с.

3. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Економіка підприємства», 2018 р.

×

Попель Лілія Анатоліївна – викладач кафедри обліку і фінансів

У 2004 році з відзнакою закінчила Економічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича та отримала диплом магістра за спеціальністю «Фінанси».

Після закінчення навчального закладу з 2004 прийнята на посаду асистента на кафедрі «Фінансів» ПВНЗ «Буковинський університет».

Згодом в 2006 році закінчила спеціальність «Правознавство» Юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича і отримала кваліфікація – магістр з права.

В 2012 році пройшла курси підвищення кваліфікації і отримала звання ст. викладача.

Під час трудової діяльності займаюсь науковою діяльністю, приймаю участь у науково-методичних семінарах, науково-практичних та міжнародних конференціях, навчально-методичних семінарах. Є автором публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

З 2018 року по даний час працюю на посаді гол. бухгалтера СТОВ «Тарасовецька птахофабика».

×

Скуляк Валентина Михайлівна – Кандидат економічних наук (за сумісництвом)

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

×

Звірід Наталія Василівна – кандидат економічних наук

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Тематика наукових досліджень: Статистична оцінка інтенсивності міграції робочої сили (на прикладі Західного регіону України)

Матеріали наукових конференцій:

1. Звірід Н.В. Аудиторські докази – основа об’єктивного аудиторського висновку / Н.В. Звірід, М. Лазорко/ Матеріали міжнародної науков-практичної конференції “Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи   розвитку (ІТЕП- 2014) 3-4 квітня, ПВНЗ “Буковинський університет” – Чернівці: Книги -ХХ, 2014

2. Звірід Н.В. Статистична оцінка  ринку робочої сили / Н.В. Звірід, В.Ватаманеску/ Матеріали міжнародної науков-практичної конференції “Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи   розвитку (ІТЕП- 2014) 3-4 квітня, ПВНЗ “Буковинський університет” – Чернівці: Книги -ХХ, 2014 ..

3. Звірід Н.В. Функції та завдання Аудиторської палати України / Н.В. Звірід, О.В. Мурзак / Матеріали міжнародної науков-практичної конференції “Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи   розвитку (ІТЕП- 2014) 3-4 квітня, ПВНЗ “Буковинський університет” – Чернівці: Книги -ХХ, 2014 .

Монографія: – Статистична оцінка інтенсивності міграції робочої сили Західного регіону України.

×