Кафедра професійних та спеціальних правових дисциплін

Селезньова Ольга Миколаївна

Завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор

Детальніше
Полонка Іванна Анатоліївна

Кандидат юридичних наук, доцент

Детальніше
Руснак Леся Михайлівна

Кандидат юридичних наук, доцент

Детальніше
Морараш Галина Володимирівна

Кандидат філологічних наук, доцент

Детальніше
Білінська Людмила Володимирівна

Викладач

Детальніше
Марчук Валерій Трохимович

доцент кафедри за сумісництвом

Детальніше

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється за напрямом «Розвиток правових інститутів в умовах входження України до глобального інформаційного простору».

Кафедра професійних та спеціальних правових дисциплін забезпечує підготовку студентів з наступних дисциплін: теорія держави і права, теорія правотворчості, філософія влади, інформаційне право, міжнародне право, міжнародне публічне право, право Європейського Союзу, міжнародний захист прав людини, громадянська освіта, правове регулюванння кадрових документів, загальні правниці компетентності, трудове право, справочинство, право соціального забезпечення, криміналістика, кримінальне право, кримінальний процес, судочинство, проблеми міжнародного кримінального процесу, порівняльне примінальне право, адвокатура України.

За ініціативи викладачів кафедри на юридичному факультеті видається Науково-методичний журнал “Право та педагогіка”.З метою інтеграції науково-дослідної роботи студентів кафедра професійних та спеціальних правових дисциплін щороку проводить студентську юридичну науково-практичну конференцію із актуальних проблем юриспруденції.

За сприянням співробітників кафедри на юридичному факультеті постійно проводяться науково-пізнавальні семінари, інтелектуально-правові ігри, брейн-ринги, круглі столи із залученням практитів із різних сфер юриспруденції, відбуваються зустрічі із фахівцями з права – випускниками факультету.

Селезньова Ольга Миколаївна – завідувач кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Наукові інтереси: інформаційне право

Викладає дисципліни: інформаційне право, фінансове право та інші.

Е-mail: celezniov@gmail.com

 

2001-2006 рр. – навчалася на юридичному факультеті Економіко-правничого інституту м. Чернівці, по закінченню якого отримала диплом з відзнакою.

2007-2009 рр. – навчалася в аспірантурі Національного університету Державної податкової служби України (м. Ірпінь). Захистила кандидатську дисертацію на тему «Систематизація банківського законодавства як шлях удосконалення фінансово-правового регулювання банківської діяльності в Україні».

2012 р. – отримала вчене звання доцента.

2015 р. – за спеціальністю 12.00.07 захистила докторську дисертацію на тему «Теоретико-методологічні засади інформаційного права України як інтегрованої категорії» (Науково-дослідний інститут МВС України, м. Київ).

2023 р. – отримала вчене звання професора.

 

Друга вища освіта: педагогічна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, диплом з відзнакою, 2023 р.)

Гарант освітньої програми «Право» для здобувачів другого освітнього рівня вищої освіти (магістр).

Є засновником та головою студентського гуртка «Наукове товариство».

 

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=pbGo0bgAAAAJ&view_op=list_works

ORCID ID 0000-0001-5095-277X

ResearcherID V-6649-2019

 

Стажування у закладі вищої освіти ЄС у 2023 році, а саме: на підставі проходження Міжнародного науково-педагогічного стажування у Вищій школі менеджменту інформаційних систем (ІSма) «Particularities of professional training of Law specialists: the experience of the Republic of Latvia» (м. Рига, Латвійська Республіка; сертифікат LSI-310715-ІSма від 10 вересня 2023 року, 180 годин, 6 кредитів ЄСTS).

 

Має 127 публікацій, з них 116 наукових та 11 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Основні наукові праці:

Монографії:

 1. Правові інститути в умовах світових процесів глобалізації: проблеми та перспективи розвитку : колективна монографія / за ред. О. М. Селезньової. Чернівці: Місто, 2023. 260 с.
 2. Contemporary problems of pedagogy amidst the European integration of educational environment: theory and practice: Scientific monograph. 2023. С.398-408.
 3. Проблеми і перспективи розвитку малого і середнього бізнесу: монографія / С. Д. Лучик, О. М. Селезньова, Т. М. Боровик та ін. Чернівці: Технодрук, 2021. 400 с.
 4. Soziookonomische und rechtliche faktoren der sozialen entwicklung unter den bedingungen der globalisierung : kollektive monographie in 2 banden. – Band – Shioda GmbH, 2018. – Р. 310-318.
 5. Селезньова О. М. Теоретико-методологічні аспекти правового впливу на правопорушення в інформаційній сфері як виду неправомірної поведінки у сучасному суспільстві // Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані : колективна монографія / за ред. О. В. Козаченка та Є. Л. Стрельцова. Миколаїв: Іліон, 2016. 768 с. С. 361-379.
 6. Селезньова О. М. Теоретико-методологічні основи інформаційного права України: монографія. Чернівці : Місто, 2014. 408 с.
 7. Селезньова О. М. Систематизація банківського законодавства України: монографія. Чернівці : Місто, 2010. 184 с.

 

Навчально-методичні посібники:

 1. Селезньова О. М. Інформаційне право України: навчально-методичні рекомендації : навчально-методичний посібник. – Чернівці : Місто, 2016. – 192 с.
 2. Селезньова О. М. Банківське право України: методика викладання навчального курсу та бібліографія: навчальний посібник. – Харків : Глобус, 2011. – 192 с.
 3. Селезньова О. М. Фінансове право України: методичні рекомендації та бібліографія: навчальний посібник (рекомендовано МОН України). – Чернівці : ДрукАрт, 2011. – 200 с.

 

Статті в індексованих виданнях:

 1. Legal regulation of materials and articles, intended for contact with food in the legislation of Ukraine and the EU // Revista de Gestão e Secretariado. SP, v. 14, n. 10, 2023, p. 16402-16415. (Колектив авторів).
 2. Electronic judiciary in Ukraine: Problems of implementation and possible solutions // Amazonia Investiga, 12(68), 2023, р. 33-42. (Колектив авторів).
 3. Health Care Guaranteeing as Important Factor of Social Security // Journal of Pioneering Medical Sciences Received August 28, 2023 Accept November 26, 2023 Publish February 29, 2024. (Колектив авторів).

 

Статті в українських та закордонних фахових виданнях:

 1. Селезньова О. М. Термін «медіа-простір»: теоретичний підхід // Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2022. Вип. 70. С.359-363.
 2. Селезньова О. М. Специфіка викладання юридичних дисциплін студентам економічних спеціальностей: проблеми та можливості дистанційного навчання // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. 2021. Вип.1 (81). С. 166-178.
 3. Селезньова О. М. Категорії прав і свобод людини в доктрині та законодавстві // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2020. № 5 С. 16-25.
 4. Селезньова О. М. Інформаційні права: теоретичні та системні положення // Інформація і право. 2019. № 3 (30). С. 9-15.
 5. Селезньова О.Технологічні передумови формування інформаційного права: досвід США / О. Селезньова, Д. Храпко // jurnal juridic naţional: teorie şi practică. 2017. №  С. 54-57.
 6. Селезньова О. М. Теоретико-методологічне трактування окремих засадничих категорій інформаційного права // Вісник Асоціації докторів філософії України. Спецвипуск «ІТ право». Львів, 2016. С.136-142.
 7. Селезньова О. М. Аналіз явища інформаційної свідомості з позиції інформаційного права // Право України. 2015. № 4. С. 145–149.
 8. Селезньова О. М. Онтологічно-теоретичні засади науки інформаційного права // Держава і право : [збірник наук. праць]. К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. Вип. 66. С. 98–105.

 

Доповіді на конференціях:

 1. Селезньова О. До питання теоретичної сутності інформаційних прав // VІ Міжнародний правничий форум «Права людини та публічне врядування в сучасних умовах». Львів-Турінь: Liha-Pres, 2023. С.96-98.
 2. Селезньова О., Гордійчук О. Організація інклюзивного навчання в Україні як складова сучасної освіти // Pedagogy and psychology in the modern world: interaction vectors: збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції (2-3 серпня 2023 р.). Wloclawek (Польща), 2023. С. 61-64.
 3. Селезньова О. М. Онтологія дотичності інститутів громадянського суспільства з інститутом інформаційних прав // Взаємодія громадянського суспільства, особи і держави: вектор удосконалення: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч 25-й річниці Конституції України. К.: КРЦ НАПрН України, 2021. С.112-113.
 4. Селезньова О. Реалізація превентивної функції відповідальності за порушення податкового законодавства // Трансформація податкової та обліково-аналітичної систем в контексті сучасних кризових явищ: збірник матералів Міжнарод. наук.-практ. онлайн-конф. Чернівці, 2021. С. 31-35.
 5. Селезньова О. Об’єкти та суб’єкти банківської інформації: пропозиції стосовно класифікації // Актуальні питання державотворення в контексті сучасних цивілізаційних викликів : збірник тез доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. (26-27 листопада 2020 р.). Черкаси: Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, C.161-162.
×

Полонка Іванна Анатоліївна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси: теорія держави і права

Викладає дисципліни: теорія держави і права, міжнародне право та інші.

E-mail: ivanka.polonka@gmail.com

 

2011 р. – закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію «магістр-права».

2013 р. – за спеціальністю 12.00.01 захистила кандидатську дисертацію на тему:  «Нормативність права: загальнотеоретичний аналіз»  (Національний університет «Львівська політехніка»).

2020 р. – отримала вчене звання доцента.

 

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=j0BxusAAAAAJ&hl=uk

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-8928-9098

ResearcherID: KHV-8668-2024

 

Стажування у закладі вищої освіти ЄС у 2016 році, а саме: на підставі проходження Міжнародного науково-педагогічного стажування в Університеті Данубіус (м. Сладковічево, Словацька Республіка) на тему: «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юриста», за фахом «Юридичні науки».

Має 80 публікацій, з них 74 наукових та 6 навчального характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

 

Основні наукові праці:

Монографії:

 1. Полонка І. А. Міжнародний досвід інституту неосудності в законодавстві України та країн Європейського Союзу / Правові інститути в умовах світових процесів глобалізації : проблеми та перспективи розвитку : колективна монографія / за ред. О. М. Селезньової. Чернівці : Місто, 2023. – 192-206.
 2. Полонка І. А. Непереборна сила у законодавстві Італії, Німеччини та Франції: аспекти розуміння у публічному та приватному праві / Modern achievements of EU countries and Ukraine in the area of law : Collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. P. 1. 615 p. – 423-437.
 3. Полонка І. А. Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung / kollektive Monographie in 2 Bänden, B. 2 / Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor V. Pasichnyk –– Shioda GmbH, Steyr, Austria, , 2018. – 473 p. (у співавторстві – підрозділ 3.4 «Зловживання правом як антитеза суспільного розвитку в умовах глобалізації : історико-доктринальний генезис». – 327-335.
 4. Полонка І. А. Нормативність права: загальнотеоретичний аналіз : монографія / І. А. Полонка . – Чернівці : «Місто», 2014. – 218 с.

 

Навчально-методичні посібники:

 1. Полонка І. А. «Теорія держави і права. Бібліографія та рекомендації до написання курсових робіт» : [навчально-методичний посібник]  / І.А. Полонка. – Чернівці: Місто, – 2016. –  96 с.
 2. Полонка І. А. Методичні рекомендації до підготовки та вивчення дисципліни «Теорія держави і права» : [навчально-методичний посібник] / І.А. Полонка. – Чернівці: Місто, – 2016. –  208 с.
 3. Полонка І. А. Методичні вказівки до підготовки та проведення комплексного державного екзамену для студентів другого рівня освіти «магістр за галуззю знань 08 «Право» спеціальністю 081 «Право» / уклад. І. А. Полонка, О. М. Селезньова, – Чернівці: Місто, – 2017. –  22 с.
 4. Полонка І. А. Методичні рекомендації до підготовки та вивчення дисципліни «Теорія правотворчості»: [навчально-методичний посібник] / І. А. Полонка. – Чернівці: Місто, – 2020р. – 52 с.
 5. Полонка І. А., Лавренюк Н. М. Методичні рекомендації до підготовки та вивчення дисципліни «Філософія влади»: [навчально-методичний посібник] / І. А. Полонка. – Чернівці: Місто, – 2020р. –  46 с.
 6. Полонка І. А., Пелипчук С. М. Методичні рекомендації до підготовки та вивчення дисципліни «Міжнародний захист прав людини»: [навчально-методичний посібник] / І. А. Полонка. – Чернівці: Місто, – 2020р. – 48 с.

 

Статті в індексованих виданнях:

 1. Ivanna A Polonka. / Milana V Pakhomova, Svitlana I Synenko, Taras Z Garasymiev, Victoria Z Chornopiskaya, Ivanna A Polonka // State Administration in the Field of Education of People of the “Third Age” in Ukraine. Public Policy and Administration. – 2020. – Vol 19 No 1. – С. 78-88. (Колектив авторів).
 2. Ivanna Polonka. / Olga Tur, Marta Kravchyk, , Oksana Levytska, Mariia Pshonia // Theoretical problems of the legal nature of the loan agreement and its correlation with the loan agreement. Studies of Applied Economics. – 2021. – Vol 19 No 1.- С. 1-13. (Колектив авторів).

 

Статті в українських та закордонних фахових виданнях:

 1. Полонка І. А. Непереборна сила у законодавстві Китаю та Японії : теорія та аналіз судової практики / І. А. Полонка // Lam. State. Technolohy. – 2021. – Випуск 4. – С. 16-22.
 2. Полонка І. А. Кореляційне обґрунтування поняття правової поведінки : науково-пізнавальне дослідження крізь призму правових систем сучасності / І. А Полонка // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Сер. «Право». – 2019. – № 55. – Том 1. – С. 49–53.
 3. Полонка І. А. Зарубіжний досвід розуміння категорій правомірної та неправомірної поведінки: прикладний аспект   Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету : [збірник]. – Одеса, 2019. – С. 24-27.
 4. Полонка І. А. Віковий критерій суб’єктів об’єктивно-протиправного діяння: теорія та аналіз міжнародної практики. – Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Сер. «Юридичні науки». – 2019. – № 6, Том 30 (69), – С. 23-29.
 5. Полонка І. А. Неосудність та обмежена осудність: практика англо-американської правової системи / І. А. Полонка // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Журнал. Серія Право. №8(20), 2019. – С. 48-54.
 6. Полонка І. А. Критерії неосудності суб’єктів протиправного діяння / І. А. Полонка // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2019. № 5, С. 125-134.
 7. Полонка І. А. Категорії правомірної та неправомірної поведінки у законодавстві країн світу та вплив правових сімей на їх тлумачення / І. А Полонка // «Visegrad Journal on Human Rights». – 2019. – № 2/2. – С. 121–127.
 8. Полонка І. А. Зарубіжний досвід розуміння категорій правомірної та неправомірної поведінки: прикладний аспект / І. А. Полонка // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету : [збірник]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С. 24-27.

Доповіді на конференціях:

 1. Полонка І. А. Використання моделі змішаного навчання у системі вищої освіти / Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації (м. Одеса, 18 липня-28 серпня 2022 р.)–2022. – С. 348-351.
 2. Полонка І. А. Вплив постсучасних глобалізаційних процесів на суверенітет сучасної Української держави / Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації (м. Одеса, 31липня-10 вересня 2023 р.)–2023. – С. 77-80.
 3. Полонка І. А. Казусне здійснення суспільно небезпечного (шкідливого) діяння : теоретико-правове регулювання / « Актуальні питання юридичної науки в дослідженнях молодих вчених» Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Киів, 18 травня 2023 р.). –2023. – С. 41–47.
 4. Полонка І. А. Категорія «зловживання правом» у законодавстві європейських держав: оцінка досвіду для України. International scientific and practical conference «Legal science, legislation and law enforcement: traditions and new European approaches» : conference proceedings, July 9–10, 2021. Wloclawek, Republic of Poland : «Baltija Publishing», 2021. – С. 16-19.
 5. Полонка І.А. Відповідальність неповнолітньої особи : з позиції міжнародної практики Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП-2019): Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. – Чернівці (10-11 жовтня), 2019. – С. 15-16.
 6. Полонка І. А. Категорія «зловживання правом» у сучасному розумінні: початок теоретичного аналізу / І. А По­лонка // «Тенденції розвитку юридичної науки в інформаційному суспільстві» Міжнародна науково-практична конференція (м. Одеса 29–30 грудня 2017 р.) –2017. – С. 28-31.
 7. Полонка І. А. Категорія «неправомірна поведінка» у світлі зарубіжної практики : огляд основних теоретичних положень / І. А По­лонка // «Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів» Міжнародна науково-практична конференція (м. Суми 18–30 травня 2018 р.) –2018. – С. 63-66.
×

Руснак Леся Михайлівна – доцент кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси: адміністративне право і процес, медичне право

Викладає дисципліни: медичне право, трудове право, муніципальне право, державне будівництво і місцеве самоврядування та інші.

Е-mail: rysnaklesya@gmail.com

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=YXaSZ4cAAAAJ&hl=ru

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6993-7745

ResearcherID: KIC-2912-2024

 

2002 році закінчила з відзнакою Міжрегіональну Академію управління персоналом (м. Київ), спеціальність «Правознавство», спеціалізація – «Комерційне та трудове право».

2004 році закінчила Одеську національну юридичну академію (м. Одеса), спеціальність «Державна служба», спеціалізація – «Правове забезпечення» та здобула кваліфікацію магістра.

2012-2016 рр. – навчалася в аспірантурі Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»  (м. Київ).

Кандидат юридичних наук з 2016 року. Дисертацію на тему «Адміністративно-правове забезпечення права на охорону здоров’я в Україні» захищено 28 вересня 2016 році у спеціалізованій вченій раді Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Спеціальність 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Диплом кандидата юридичних наук ДК № 039276 від 13 грудня 2016 року.

2019 році – отримала вчене звання доцента (АД № 003903 від 16 грудня 2019 року, МОНУ).

 

Стажування у закладі вищої освіти ЄС: у період з 18.02.2019 по 24.02.2019 р. обсягом 108 навчальних годин. Люблянський Науково-технологічний парк університет Марії Кюрі-Складовської (м. Люблін, Республіка Польща) пройшла науково-педагогічне стажування на тему: «Юридична освіта майбутнього: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень».

Підвищення кваліфікації (стажування) 21 грудня 2021 року в Академії Адміністративно-правових наук місто Київ підвищення кваліфікації без відриву від освітнього процесу з навчальних дисциплін «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Правове регулювання кадрового документообігу» (6 кредитів з загальною кількістю 180 годин).

Підвищення кваліфікації (стажування) з права Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Сучасні аспекти та актуальні підходи в навчанні, викладанні» сертифікат ADV 270252-LSI – 180 годин 6 кредитів. З 27.02.2023р. по 09.04.2023р.

Стажування 20.04.2023р. Всеукраїнський марафон «Практичні кейси: психолого-педагогічна підтримка; інклюзивний підхід» сертифікат ПК 2023/6392 – 18 годин 1,5 кредитів.

Підвищення кваліфікації (стажування) 21.02.2024р. за видом навчання за програмою підвищення кваліфікації та отримала теоретичні та практичні знання за темою форуму «Фінансова грамотність» сертифікат ПК-К 24-02/197  – 6 годин (0,2 кредити ЄКТС), форма: дистанційна.

Підвищення кваліфікації 22.01.2024-03.03.2024р. за програмою «Гібридні загрози в сучасному світі» з історії України та отримала теоретичні та практичні знання. Свідоцтво № ADV-220139-HSI від 03.03.2024р. – 180 годин 6 кредитів.

 

Опубліковано понад 50 публікацій, з них 45 наукових та 5 навчального характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Основні наукові праці:

Монографії:

 1. Руснак Л. М. Адміністративне право та адміністративний процес України в умовах воєнного стану: колективна монографія / за заг. ред. В. Фелика, В. Курила. Київ: «Видавництво Людмила», 2023. 704 с. Розділ 1, 2.1. (авт.аркушу 2 с.).
 2. Руснак Л. М. Правові інститути в умовах світових процесів глобалізації: проблеми та перспективи розвитку : колективна монографія / за ред. О. М. Селезньової. Чернівці: Місто, 2022 р. 254 с. (§ 3.1; § 3.2; § 3.3; § 3.4) (авт.аркушу 61 – 93с.).
 3. Руснак Л. М. Адміністративний процес в Україні: колективна монографія / за заг. ред. В. Галунько, В. Курила. Херсон: «ОЛДІ-ПЛЮС», 2021. 424 с. Розділ 2, 2.1. (авт.аркушу 2 с.).
 4. Руснак Л. М. Адміністратвно-правове забезпечення права на охорону здоров’я в Україні : монографія / Л. М. Руснак. – Херсон: Видавець Грінь Д.С., 2017. – 186 с.

 

Навчальні посібники:

 1. Руснак Л. М. Адміністративне право України. Повний курс. (перше видання). Підручник. Авторський колектив. Розділ 2, глава І. Херсон. ОЛДІ-ПЛЮС – 2018. 446 с. (авт.аркушу 1,5 с.).
 2. Руснак Л. М. Адміністративне право України. Повний курс. (друге видання). Підручник. Авторський колектив. Розділ 2, глава І. Херсон. ОЛДІ-ПЛЮС – 2019. 520 с. (авт.аркушу 2 с.).
 3. Руснак Л. М. Адміністративне право України. Повний курс. (друге видання). Підручник. Авторський колектив. Розділ 2, глава І. Херсон. ОЛДІ-ПЛЮС – 2020. 584 с. (авт.аркушу 2 с.).
 4. Руснак Л. М. Адміністративне право України. Повний курс. (третє видання). Підручник. Авторський колектив. Розділ 2, глава ІІ. Херсон. ОЛДІ-ПЛЮС – 2020. 745 с. (авт.аркушу 2 с.).
 5. Руснак Л. М. Адміністративне право України. Повний курс. (четверте видання). Підручник. Авторський колектив. Розділ 2, глава ІІ. Херсон. ОЛДІ-ПЛЮС – 2021. 725 с. (авт.аркушу 2 с.).

 

Навчально-методичні посібники:

 1. Руснак Л. М. Методичні рекомендації щодо виконання курсової

роботи з навчальної дисципліни «Трудове право» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 081 «Право»: [навчально-методичний посібник]  / Л.М. Руснак. – Чернівці. – 2024. –  40 с.

 1. Руснак Л. М. Методичні рекомендації щодо підготовки до виконання

практичних занять з навчальної дисципліни «Трудове право» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 081 «Право»: [навчально-методичний посібник]  / Л.М. Руснак. – Чернівці. – 2024. –  30 с.

 1. Руснак Л. М. Методичні рекомендації для підготовки до виконання

практичних занять з навчальної дисципліни «Муніципальне право» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 081 «Право»: [навчально-методичний посібник]  / Л.М. Руснак. – Чернівці. – 2024. –  25 с.

 1. Руснак Л. М. Методичні рекомендації для підготовки до виконання

практичних занять з навчальної дисципліни «Державне будівництво та місцеве самоврядування» для здобувачів освітньо-професійного ступеню «фаховий молодший бакалавр»  зі спеціальності 081 «Право»: [навчально-методичний посібник]  / Л.М. Руснак. – Чернівці. – 2024. –  30 с.

 

Статті в індексованих виданнях:

 1. Наукометрична база Scopus.  Lesya M Rusnak. /S.Didenko, О.Yeshchu, R.Topolia, L.Rusnak.  Public administration in the field of coal industry. Naukovyi Visnyk NHU, 2019, № 2 P. 175-180. (Колектив авторів).
 2. Наукометрична база Scopus.  L M Rusnak. / Teremetskyi VI1, Rusnak LM2, Avramova OYe3, Gorbenko AS3, Kyrychenko TS3. «CORRELATION BETWEEN THE RIGHT TO HEALTH CARE AND THE RIGHT TO HOUSING WITHIN MEDICAL AND LAW-ENFORCEMENT PRACTICE IN TERMS OF THE COVID-19 PANDEMIC». Georgian Medical News  № 7(340) 2023. Р 1-7. (Колектив авторів).

 

Статті в українських та закордонних фахових виданнях:

 1.     Rusnak L.M. The concept and signs of administrative responsibility in the field of healthcare in Ukraine. Law and law. 2018. No. 3. pp. 79–84. (Republic of Kyrgyzstan).
 2. Руснак  Л. М. Права людини у сфері медичної діяльності: поняття та класифікація / Л. М. Руснак // Вісн. Чернівец. факульт. Націонал. ун-ту «Одеська юридична академія». – 2019. – № 1. – С. 103–114.
 3. Руснак Л. М., Теремецький В. І. Правова природа та особливості надання медичних послуг медичними працівниками: вектор української доктрини. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. ISSN 2786-9156. 2024. Вип. 1 (105). С. 241–253.

 

Доповіді на конференціях:

 1. Руснак Л. М. Шляхи вдосконалення регламентації права на охорону здоров’я в Україні / Засідання круглого столу, збірник тез «Адміністративне право України: сучасний стан та перспективи розвитку» Науково-дослідний інститут публічного права (м. Київ, 30 травня 2019 р.) –2019. – С. 31-35.
 2. Руснак Л. М. Формування державної політики у сфері охорони здоров’я в Україні на сучасному етапі / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку» (ІТЕП-2019), (м. Чернівці, 10-11 жовтня 2019 р.) –2019. – С. 80-82.
 3. Руснак Л. М. Правова регламентація регулювання прав на охорону здоров’я населення в Україні / Засідання круглого столу, збірник тез «Адміністративне право України: сучасний стан та перспективи розвитку» Науково-дослідний інститут публічного права (м. Київ, 25 листопада 2021 р.) –2021. – С. 167-169.
 4. Руснак Л. М. Проблеми реалізації права на охорону здоров’я населення в Україні в умовах воєнного стану / Матеріали студентської науково-практичної конференції юридичного факультету ПВНЗ «Буковинський університет». Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід, (м. Чернівці, 17 травня 2022 р.) –2022. – С. 23-25.
 5. Руснак Л. М. Права людини у сфері медичної діяльності в Україні: проблеми та перспективи / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки в дослідження молодих вчених», (м. Київ, 18 травня 2023 р.) –2023. – С. 189-191.

 

            Керівництво (консультування) дисертації на здобуття наукового ступеня за спеціальністю:

Руснак Леся Михайлівна виступила науковим керівником на здобуття наукового ступеня Кускової Тетяни Вікторівни, кандидат юридичний наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право, Тема дисертації: «Оскарження постанов на накладення адміністративних стягнень в Україні», м. Київ 15 травня 2021 рік, ДК № 062054, МОНУ.

 

              Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

 1. Руснак Л.М. виступила офіційним опонентом на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.503.01 у Науково-дослідному інституті публічного права «Академія Адміністративно-правових наук» на захисті дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії права Шуберта Ернеста Сергійовича за спеціалізацією 081 «Прраво» місто Київ 15 грудня 2020 рік.
 2. Руснак Л.М. виступила офіційним опонентом на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.503.01 у Науково-дослідному інституті публічного права «Академія Адміністративно-правових наук» на захисті дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право Снитнікової Марії Володимирівни місто Київ 29 квітня 2021 рік.
 3. Руснак Л.М. виступила офіційним опонентом на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.503.01 у Науково-дослідному інституті публічного права «Академія Адміністративно-правових наук» на захисті дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право Котенко Лариси Вікторівни місто Київ 30 травня 2021 рік.
 4. Руснак Л.М. виступила офіційним опонентом на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 26.004.047 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України на захисті дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» Васюк Миколи Миколайовича за спеціалізацією 081 «Право» м. Київ 10 грудня 2021 рік.
×

Морараш Галина Володимирівна – доцент кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень: ідіостиль, ідіолект, комп’ютерна лінгвістика.

Тел.: 0953321596

E-mail: ggalya.morarash@gmail.com

Профіль SHOLAR GOOGLE: https://scholar.google.com.ua/citations?user=KljMXJQAAAAJ&hl=uk

Профіль ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5975-075X

Викладає дисципліни: українська мова (за професійним спрямуванням), ораторське мистецтво, українська мова, українська література, зарубіжна література.

 

Народилася 06 липня 1986 року в селі Рідківці Новоселицького району Чернівецької області.

1992-2003 рр. навчалася в Рідківській ЗОШ І-ІІІ ст. Новоселицького району Чернівецької області, яку закінчила з відзнакою.

2003-2008 рр. навчалася на філологічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича і здобула вищу освіту за спеціальністю «Українська мова та література» та отримала кваліфікацію магістра української філології.

2014-2020 рр. навчалася на юридичному факультеті ПВНЗ «Буковинський університет» і здобула вищу освіту за спеціальністю «Право» та отримала професійну кваліфікацію магістра права.

2018-2020 рр. навчалася в Сучавському університеті «Штефан чел Маре» (Stefan cel Mare University of Suceava) і здобула вищу освіту за спеціальністю «Європейське право» (European law) та отримала кваліфікацію магістра європейського права.

2021-2023 рр. навчалася на факультеті ІТЕ ПВНЗ «Буковинський університет» і здобула вищу освіту за спеціальністю «Облік і оподаткування» та отримала кваліфікацію магістра галузі знань Управління та адміністрування.

30 червня 2016 року захистила кандидатську дисертацію («Ідіолект Євгенії Ярошинської») на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова (ДК №038961 від 29 вересня 2016 року).

Наказом Міністерства освіти і науки України від 27.09.2021 р. № 1017 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства» присвоєно вчене звання доцента. (АД № 009037 від 27.09.2021 року).

З 2008 року працює в ПВНЗ «Буковинський університет», спершу на посаді асистента кафедри філологічних дисциплін за професійним спрямуванням; з 2016 року – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін; з вересня 2018 року – завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.; з вересня 2022 року – доцент кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін; з квітня 2023 року – керівник Центру забезпечення якості освіти.

Морараш Г. В. – спеціаліст вищої категорії, автор численних науково-дослідних праць; входить до редакційної колегії науково-методичного журналу «Право і педагогіка» (Рекомендовано до друку Науково-методичною радою юридичного факультету ПВНЗ «Буковинський університет»); виступає рецензентом і експертом навчальних посібників та підручників; а також є учасником наукових та науково-методичних рад (об’єднань), зокрема: Вченої ради ПВНЗ «Буковинський університет»; Обласного методичного об’єднання викладачів української мови та літератури.

Галина Володимирівна приділяє значну увагу підвищенню рівня науково-педагогічної та методичної майстерності, систематично проходить стажування у закладах вищої освіти України та закордонних ЗВО, бере участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, науково-методичних семінарах, вебінарах. Нагороджена Почесними грамотами Чернівецької обласної ради до Дня працівника освіти та Дня науки. Неодноразово нагороджувалась подяками та почесними грамотами ПВНЗ «Буковинський університет».

У своїй практичній роботі Морараш Г. В. витворює власний спектр методичних прийомів, застосовуючи різні типи і форми навчання: лекції, круглі столи, інтелектуальні ігри, музейні та театральні заняття, брейн-ринги, тематичні тижні, зустрічі з відомими митцями краю; використовує інноваційні методи навчання та індивідуальний підхід до кожного як творчої особистості; спонукає студентів до критичного й аналітичного мислення; розвиває бажання бути грамотними, любити і поважати рідну мову; із шаною ставитись до багатовікових надбань своїх предків – звичаїв та обрядів, культури та релігії; бути достойним громадянином своєї держави.

Морараш Г. В. ніколи не покидає творча ініціатива, бажання знаходити нові шляхи ефективного навчання і виховання молодих спеціалістів. Наполеглива праця та невтомний творчий пошук допомогли Галині Володимирівні стати справжнім майстром педагогічної справи й гідним представником когорти науковців нашого краю.

 

Робота у складі комісії Державної служби якості освіти:

Галина МОРАРАШ – Експерт ІІІ етапу сертифікації вчителів української мови та літератури (вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації): Підвищення кваліфікації за програмою «Підготовка експертів до оцінювання професійних компетентностей вчителів української мови та літератури, які реалізують Державний стандарт базової середньої освіти на першому циклі у 2023 році» (Сертифікат №6145-С від 28.09.2023), 1 кредит ЄКТС (30 годин); експерт ІІІ етапу сертифікації вчителів української мови та літератури (вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації): Підвищення кваліфікації за програмою «Підготовка експертів до оцінювання професійних компетентностей вчителів української мови та літератури, які реалізують Державний стандарт базової середньої освіти на першому циклі у 2024 році» (Сертифікат №0578-С від 20.03.2024), 1 кредит ЄКТС (30 годин).

 

Наукове стажування у закладах вищої освіти, що входять до ЄС:

 1. Stefan cel Mare University of Suceava, Румунія (03.12.2018-06.12.2018).
 2. Scientific and pedagogic intership «Ukrainian traditions and European innovations in the training of future philologists»: Intership proceeding February 8 – March 19, 2021. Italy, Venice.

 

Рівень володіння іноземною мовою:

Склала міжнародний іспит на рівень володіння англійської мовою й отримала Сертифікат Aptis General (Listening, Reading, Speaking Writing) про рівень, що відповідає європейським стандартам «С» (Overall CEFR Skill Profile Grade – «С»), виданий British Council, 28.04.2021 р.

 

Монографії:

 1. Морараш Г. Ідіолект Євгенії Ярошинської : [монографія]. Чернівці: Друк Арт, 2018. 304 с.
 2. Синтаксис української мови: на перетині традицій та інновацій. Ніні Василівні Гуйванюк: колективна монографія; за заг. ред. О. В. Кульбабської. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. 592 с.

 

Публікації у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science:

 1. Labinska, Matiichuk K., Morarash H. (2020). Enhancing Learners’ Communicative Skills through Audio-Visual Means. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 12(2), 220–236. https://doi.org/10.18662/rrem/12.2/275

 

Публікації в українських та зарубіжних виданнях:

 1. МорарашГ. В. Євгенія Ярошинська: неоціненно призабута перша українська письменниця на Буковині / Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика, Том 32 (71) № 2, 2021. С. 104-108.
 2. МорарашГ. В., Матійчук К.Д. Національно-мовні концепти мовотворчости Євгенії Ярошинської / Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип.  Т. 3. С. 195–201.
 3. МатійчукК.Д., Морараш Г. В., Костинюк Я. І. Шляхи, способи, методи та прийоми впливу на формування мотивації до навчання / Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії» – Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». №  Кн. 2. Том ІІ (87). К.: Гнозис, 2020. С. 140–148.
 4. Артеменко О. І., Морараш Г. В. Інформаційні технології туристичного спрямування: стан і перспективи розвитку // Економічні науки: [збірник наукових праць]. Чернівці: Книги ХХІ, 2020. С. 108–117.
 5. Морараш Г. В., Шіряєва К. Г. Поняття демократичного суспільства в контексті розвитку українського суспільства // Право і педагогіка: [науково-методичний журнал]. Чернівці: Місто, 2019. С. 25–29.
 6. Морараш Г. В. Христос Воскрес! Воскресне Україна! // Освіта Буковини. №17 (546). С.
 7. Шабат-СавкаС. Т., Морараш Г. В. «Треба любити нарід, його мову, пісні, звичаї, обичаї» (мовно-естетичні домінанти ідіолекту Євгенії Ярошинської) // Культура слова [зб. наук. пр. / гол. ред. С. Я. Єрмоленко]. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. Вип.  С. 102–113.
 8. Морараш Г. В. Діалектна лексика як домінантна ознака ідіолекту Євгенії Ярошинської // Філологічний дискурс [зб.наук. праць / гол. ред. В. П. Мацько]. Хмельницький: ХГПА, 2016. Вип.  С. 220–230.
 9. Морараш Г. В. Мовні домінанти публіцистики Євгенії Ярошинської // Spheres of culture / Ed. by Ihor Nabytovych. Lublin, 2015. VolumeXI. С. 323–330. ISSN 2300-1062.
 10. Морараш Г. В. Повтор як засіб вербалізації авторських інтенцій в ідіолекті Євгенії Ярошинської // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015. Вип.44–45. С. 216–220.
 11. Морараш Г. В. Лінгвальні та екстралінгвальні складники ідіолекту Євгенії Ярошинської як дитячої письменниці // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: [зб.наук. пр. / наук. ред. Б. І. Бунчук]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. Вип. 770 : Слов’янська філологія. – С. 58–64.
 12. Морараш Г. В. Категорія емоційності в контексті творів Євгенії Ярошинської // Мова і культура. (Науковий журнал). К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. Вип. Т.ІІІ (171). С. 284–291.
 13. Морараш Г В. Фольклорні елементи у мовотворчості Євгенії Ярошинської // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Г.В.Самойленко. Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2013. Кн.  С. 225–230.
 14. Морараш Г. В. Проблеми дослідження ідіостилю письменника в сучасному мовознавстві // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти: Науково-методичний журнал. Чернівці: Черемош, 2013. Вип. № 3 (13). С. 127–130.
 15. Морараш Г. В. Функціонування порівняльних конструкцій в ідіостилі Євгенії Ярошинської // Актуальні проблеми сучасної філології: Мовознавчі студії: [зб. наук. праць Рівненського державного гуманітарного університету]. Рівне – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. Вип. 20 (2). С. 35–39.
 16. Морараш Г. В. Фразеологічне багатство мови творів Євгенії Ярошинської // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. Вип. 28. С. 312–316.
 17. Морараш Г. В. Творення образу автора художнього тексту лексичними засобами (на матеріалі сучасної жіночої прози) // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: [зб.наук.пр. / наук. ред. Б. І. Бунчук]. Чернівці : Рута, 2010. Вип. 496–497: Слов’янська філологія. С. 175–180.

 

Матеріали міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій:

 1. Morarash H. V. Formation of professional competences of a philologist through analyzing principles and methods of linguistic research of the writer’s individual style // Scientific and pedagogic intership «Ukrainian traditions and European innovations in the training of future philologists»: Intership proceeding February 8 – March 19, 2021. Italy, Venice: «Baltija Publishing», 2021. 52-55.
 2. Морараш Г., Нікора М., Кіронда Р. Інформаційні системи і технології в економіці: сучасні виклики і тенденції // Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку: [матеріали міжнародної науково-практичної конференції]. Чернівці: Книги– ХХІ, С. 7–8.
 3. Морараш Г. В. Нескорений дух Лесі Українки в контексті національної ідеології // Леся Українка і сучасний гуманітарний дискурс : [матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження Лесі Українки]. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2021. С.75–76.
 4. Морараш Г. В., Кіронда Р. Д. Комп᾽ютерна лінгвістика як напрям мовознавства, що досліджує мову за допомогою комп᾽ютера // Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку: [матеріали міжнародної науково-практичної конференції]. Чернівці: Книги– ХХІ, С. 73–74.
 5. Морараш Г. В. «Пізнати слово – найвищий дар, найвище, мабуть, щастя»: обшири слова крізь призму наукової та поетичної спадщини Ніни Василівни Гуйванюк // Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження: Наукові читання, присвячені 70-річчю від дня народження доктора філологічних наук, професора Ніни Василівни Гуйванюк, м. Чернівці, 27 листопада 2019 р.
 6. Морараш Г. В. Митна процедура: види, поняття // Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід : [збірник матеріалів студентської юридичної науково-практичної конференції]. Чернівці, 2019. С. 58–59.
 7. Морараш Г. В., Кельбя С. Г. Місце митного права в системі права України // Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку: [матеріали міжнародної науково-практичної конференції]. Чернівці: Книги– ХХІ, 2019. С. 43–45.
 8. Морараш Г. В. Мовна особистість й індивідуально-авторська картина світу // Гуманітарний аспект підготовки молодших спеціалістів у контексті сучасних процесів реформування освіти в Україні: [матеріали науково-практичної конференції]. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. С. 67–
 9. Морараш Г. В. Мовна картина світу як репрезентант міжкультурної комунікації // Актуальні проблеми інформаційних технологій, економіки та права: [матеріали міжнародної науково-практичної конференції]. Чернівці: Книги – ХХІ, С. 78−79.
 10. Морараш Г. В. Витоки формування національномовного світогляду Євгенії Ярошинської // Актуальні проблеми інформаційних технологій, економіки та права: [матеріали міжнародної науково-практичної конференції]. Чернівці: Книги – ХХІ, С. 190−191.
 11. Морараш Г. В. Мова письменника як об’єкт лінгвістичного вчення // Актуальні проблеми інформаційних технологій, економіки та права: [матеріали міжнародної науково-практичної конференції]. Чернівці : Книги – ХХІ, С. 190−191.
 12. Морараш Г. В. Виховний потенціал художніх творів Євгенії Ярошинської // Актуальні проблеми інформаційних технологій, економіки та права: [матеріали міжнародної науково-практичної конференції]. Чернівці : Книги – ХХІ, С. 450–451.
 13. Морараш Г. В. Текстотвірні функції неповних речень у мовостилі Євгенії Ярошинської // Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження : [програма, матеріали та тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження професора І. І. Слинька / відп. за випуск Н. В. Гуйванюк]. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. С. 152–153.
 14. Морараш Г. В. Діалектизми у мовостилі Євгенії Ярошинської // Діалектна мова: сучасний стан і перспективи дослідження : [програма, матеріали та тези доповідей всеукраїнських наукових читань, присвячених пам’яті діалектолога Валентини Прокопенко / відп. за випуск Н. В. Гуйванюк]. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. С. 213–215.

 

Методичні рекомендації:

 1. Морараш Г. В., Декуш Н. О. Методичні рекомендації до підготовки та вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»: [навчально-методичний посібник]. Чернівці: Місто. 2021. 48 с.
 2. Морараш Г. В., Декуш Н. О. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»: [навчально-методичний посібник]. Чернівці: Місто. 2021. 48 с.
 3. Морараш Г. В., Декуш Н. О. Методичні рекомендації до написання власного висловлення: [навчально-методичний посібник]. Чернівці: Місто. 2021. 90 с.
×

Білінська Людмила Володимирівна – викладач кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін

Освіта та навчання:

23.05.1985      Народилася в м. Чернівцях

1991 – 1999    Навчання в ЗОШ №32 м. Чернівців

1999 – 2002    Навчання у філософсько – правовому ліцеї №2 м. Чернівців

2002 – 2006    Навчання на ступінь бакалавра, за спеціальністю правознавство, напрямом підготовки Право, спеціалізація кримінально – правова , кафедра кримінально–правових дисциплін, Чернівецький національний університет

2006 – 2007    Навчання на ступінь магістра, за спеціальністю правознавство, напрямом підготовки Право, спеціалізація кримінально – правова , кафедра кримінально –правових дисциплін, Чернівецький національний університет

2008   Викладач ЧФ МАУП , юрист консульт на приватній фірмі

2008 – 2015    Викладач кафедри кримінально – правових дисциплін ПВНЗ «Буковинський Університет»

2008 – 2013    Навчання в ад᾿юнктурі Львівського національного університету внутрішніх справ та написання дисертаційного дослідження

2014 – 2015    Навчання в аспірантурі ЛНУ «Львівська політехніка» завершення написання дисертаційного дослідження

 

Напрямки дослідження : «Адміністративна заборона , як засіб протидії корупції в системі державної служби»

 

Наукові інтереси:

Адміністративна заборона , як засіб протидії  корупції в системі державної служби, методи та способи протидії вчинення корупції на місцях.Сфера наукових інтересів і творчих намірів проблематика творення судової влади та адміністративна заборона,як засіб протидії корупції в системі державної служби.

 

Досвід:

Із 2006 року по 2015  надрукувала 18 статей у різних збірниках науково-практичних конференцій, фахових наукових вісниках, науково-аналітичних журналах, які вийшли в Луцьку, Ужгороді, Львові, Одесі, Донецьку, Дніпропетровську,  Чернівцях, Кишиневі.

 

Навики та вміння:

Набуті теоретичні знання та втілення їх на практиці, робота із студентами протягом тривалого часу (14 років).  У 2017 р. отримала свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльність та продовжує здійснювати адвокатську діяльність по сьогодні, є практикуючим адвокатом, представляє  інтереси громадян в суді в ході розгляду кримінальних, цивільних , адміністративних, господарських, справ. 10.02.2022р. є співзасновником Адвокатського Об´єднання  «Конфідо». На постійній основі проходить підвищення кваліфікації, бере участь у вебінарах та практичних круглих столах. У 2022 році пройшла міжнародне стажування на базі університету у м. Краків.

 

Мови:

Українська;

Англійська;

Німецька;

Польська.

 

Публікації:

Білінська Л.В. Корупція як соціально-економічний феномен українського суспільства // Митна справа України. – Львів, 2013. – №2, частина 2, книга 1,с.407.

Білінська Л.В. Корупція як соціальне, психологічне і моральне явище //Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Одеса, 2013. – Вип. 6-1 т.1.с.138.

Білінська Л.В. Генеза поняття «Корупція» як суспільно небезпечного діяння //Право. Науковий вісник Ужгородського національного Університету. Ужгород, 2013. – Вип.№21,частина ІІ. с.123.

Білінська Л.В., Бортник Н.П. Адміністративна відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією//Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. Львів, 2016. – № 845 (Видання індексуєтьсяGoogleScholar, збірник входить до міжнародної наукометричної бази УРАН ).

Тези для конференцій:

Білінська Л.В. Діяльність міжнародних інституцій у сфері боротьби з корупцією.- Львів , 2013р.  «Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті»: Матеріали міжнародної науково – практичної конференції, м. Львів, 15 – 16 листопада 2013 р. – Льві : у 2 частинах . Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2013. – Частина ІІ. – 136с.

Білінська Л.В. Корупція – найактуальніша проблема сучасного суспільства.  Дніпропетровськ, 2013р. Права людини в умовах сучасного державотворення : теоретичні і практичні аспекти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 22 -23 листопада 2013 р. – Дніпропетровськ: У 2 частнах, ГО «Правовий світ», 2013. – Частина ІІ . – 12с.

Білінська Л.В. Врахування міжнародного досвіду щодо протидії корупції – потреба сьогодення. Одеса, 2013р. «Юридична Наука : виклики і сьогодення»: Матеріали  міжнародної науково – практичної конференції (м. Одеса, Україна, 2 – 3 серпня 2013р.) – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2013. – 112с.

Білінська Л.В. Наукознавчі підходи до розуміння корупції. Донецьк, 2013р. «Шляхи вдосконалення нормативно – правової бази України як основи сталого розвитку суспільства»: Міжнапродна науково – практична конференція, м. Донецьк, 17 – 18 серпня 2013р. – Д. : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2013. – 104с.

Білінська Л. В. Корупція як одна із загроз сучасного глобалізованого суспільства. Чернівці, 2013р. Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку. (ІТЕП – 2013): матеріали міжнародної науково – практичної конференції молодих вчених та студентів, 3-5 квітня 2013р. / Міністерство освіти і науки України, ПВНЗ «Буковинський університет». – Черніві : Книги –  ХХІ, 2013. – 482с.

Білінська Л.В. Адміністративно-правові засоби запобігання корупції в органах влади. Львів, 2016. «Адміністративне право і процес: проблеми та перспективи розвитку»: Збірник тез та доповідей науково – практичного круглого столу, м. Львів, 29 лютого 2016 року.

×
×