Кафедра обліку і фінансів

Підготовка фахівців з бухгалтерського є одним з найперших напрямків діяльності Буковинського університету. На даний час кафедра обліку і оподаткування є однією з випускаючих кафедр факультету інформаційних технологій та економіки, яка здійснює підготовку студентів на денній та заочній формах навчання за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на таких рівнях вищої освіти, що передбачають присудження відповідного ступеня вищої освіти: фаховий молодший бакалавр, бакалавр, магістр.

Науково-дослідна робота на кафедрі ведеться за темою «Облік, контроль та аналіз: перспективи розвитку».

Основною метою діяльності кафедри була і залишається якісна підготовка і випуск фахівців з обліку і оподаткування.

Наукова діяльність науково-педагогічного колективу кафедри спрямована на подальший розвиток фундаментальних пошукових і прикладних досліджень з питань бухгалтерського обліку і оподаткування.

Склад кафедри обліку і оподаткування:

  • Завідувач кафедри – Рошко Наталія Борисівна – к.е.н;
  • професор Євдокименко Валерій Кирилович – д.е.н., професор;
  • Маниліч Михайло Іванович –  к.е.н., професор;
  • доцент Штерма Тетяна Василівна – к.е.н., доцент;
  • старший викладач кафедри – Кускова Валентина Григорівна;
  • кандидата економічних наук, доцента Стахової Наталії Петрівни;
  • доцент Звірід Наталія Василівна – к.е.н.
  • Гончарук Яна Миколаївна – к.е.н, доцент;
  • Швабу Ю.І. – к.е.н., доцент.

Викладачами кафедри опубліковано понад 200 наукових робіт, т.ч. монографії, підручники, навчальні посібники на навчально-методичні матеріали.

Викладачі кафедри постійно удосконалюють зміст та методику викладання дисциплін з фахової підготовки, працюють над розробкою та виданням сучасного навчально-методичного забезпечення.

Навчальний процес на кафедрі будується шляхом поднання традиційних і новітніх методів навчання, максимально наближених до реальних умов роботи підприємств, установ, в результаті чого студенти одержуєть кваліфікацію для виконання обов’язків головного бухгалтера, бухгалтера всіх рангів, інспектора-податківця, фінансового працівника та ін.

Кафедра забезпечує підготовку студентів з наступних дисциплін: Бухгалтерський облік, Звітність підприємств, Облік і звітність підприємств, Облік і звітність в управлінні підприємством, Статистика, Облік і звітність в комерційних банках, Облік і звітність в бюджетних установах, Інформаційні системи і технології в обліку, Технологія формування собівартості продукції, Судово-бухгалтерська експертиза, Методи і моделі прийняття рішень в аналізі і аудиті, Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства, Організація бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.